dnes je 16.4.2024

Input:

95/1966 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o mezinárodní silniční dopravě

č. 95/1966 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věci
ze dne 27. října 1966
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o mezinárodní silniční dopravě
Dne 26. května 1966 byla v Římě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o mezinárodní silniční dopravě.
Podle svého článku 24 vstoupila Dohoda v platnost dnem 3. listopadu 1966.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o mezinárodní silniční dopravě
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Italské republiky, vedeny přáním upravit přepravu osob a zboží prováděnou za úplatu vozidly siliční dopravy mezi oběma státy, jakož i tranzit jejich územím, se dohodly takto:
I
Přeprava cestujících
Článek 1
Veškerá přeprava osob autobusy mezi oběma státy nebo tranzit jejich územím podléhá vydání koncese nebo povolní s výjimkou přeprav, uvedených v článku 3.
Článek 2
Pravidelné tratě mezi oběma státy nebo tranzitní trasy jejich územím schvalují po vzájemné dohodě příslušné orgány obou smluvních stran.
Článek 3
Příležitostné turistické přepravy (při zavřených dveřích) nepodléhají povolovacímu řízení. Toto ustanovení se použije ve všech případech, kdy tytéž osoby jsou přepravovány týmž vozidlem:
a) buď při okružní jízdě, která začíná a končí na území státu, kde je vozidlo evidováno,
b) nebo při jízdě, jejíž výchozí bod je v některém místě na území státu, kde je vozidlo evidováno, a místo určení na území druhé smluvní strany s podmínkou, že se vozidlo - vyjma přeprav na zvláštní povolení - vrátí prázdné do státu, kde je evidováno.
Článek 4
Všechny ostatní druhy přepravy, které nejsou ani pravidelnými linkami (článek 2), ani turistickými přepravami (článek 3), podléhají povolovacímu řízení. Povolení mohu být udělena příslušnými orgány druhé smluvní strany.
Článek 5
Podmínky pro vydávání koncesí nebo povolení k přepravám, uvedených v článcích 2 a 4, zejména pokud jde o dobu platnosti, tarify a ostatní podrobnosti týkající se přepravy, jakož i doklady pro kontrolu všech druhů přepravy, budou stanoveny Smíšenou komisí uvedenou v článku 22.
II
Přeprava zboží
Článek 6
Veškerá přeprava zboží na vlastní nebo na cizí účet mezi oběma státy nebo v tranzitu po jejich území podléhá povolovacímu řízení s výjimkou případů uvedených v článku 11.
Článek 7
Povolení k mezinárodní přepravě zboží jsou vydávána pro jednu cestu tam a zpět; platí jak pro jednotlivé vozidlo, tak i pro vozidlo s přívěsem nebo návěsem a umožňují vstup nebo průjezd územím druhé smluvní strany s nákladem nebo bez nákladu.
Článek 8
Povolení podle článku 7 vydávají příslušné orgány státu, kde je vozidlo evidováno, na tiskopisech zaslaných příslušným orgánům druhé smluvní strany v mezích kontingentů, stanovených Smíšenou komisí, uvedenou v článku 22.
Článek 9
Kontingenty uvedené v článku 8 se dělí na:
a) kontingent pro přepravy do přístavu Terst a z tohoto přístavu,
b) kontingent pro přepravy po