dnes je 8.12.2023

Input:

95/1968 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, platné do 31.12.1995

č. 95/1968 Zb.
[zrušené č. 365/1994 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů
ze dne 28. června 1968
o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění
Ústřední rada odborů stanoví v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 9 a 63 odst. 2 a 3 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., a podle § 36 odst. 2 a § 38 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění (dále jen „zákon“):
§ 1
Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání
[K § 18 odst. 2 písm. a) zákona]
(1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání po skončení povinné školní docházky se z hlediska poskytování přídavků na děti považuje:
a) příprava v učebním poměru,1)
b) příprava v pracovním poměru,2)
c) příprava pro povolání v zařízeních pro mládež vyžadující zvláštní péče,3)
d) studium na školách zřízených podle školských předpisů, které poskytují střední, vyšší a vysokoškolské vzdělání,4) s výjimkou studia při zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti (externího, dálkového, večerního apod.), a studia po dobu výkonu základní vojenské služby.
(2) Jako doba studia se posuzuje také
a) doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku výuky v následujícím školním roce, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,
b) doba školních prázdnin navazujících bezprostředně na skončení studia, pokud dítě nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost,
c) doba po absolvování školy, která je v jednotlivých oborech stanovena pro vykonání závěrečné zkoušky nebo obhájením diplomní práce, nejdéle však doba jednoho roku, pokud dítě nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost,
d) studium na jiných školách nebo v kursech, jestliže je svým rozsahem a úrovní podle rozhodnutí ministerstva (pověřenstva) školství postaveno na roveň studiu na školách uvedených v odstavci 1 písm. d).
§ 2
Vlastní příjem dítěte po skončení povinné školní docházky
(K § 18 odst. 2 zákona)
(1) Do vlastního příjmu dítěte se zahrnuje mzda (odměna, náhrada mzdy) a jiné opakující se příjmy náležející přímo dítěti. Do vlastního příjmu dítěte se počítá úhrn takových příjmů, které dítě mělo v kalendářním měsíci; přitom pro poskytování přídavků za běžný kalendářní měsíc je rozhodný vlastní příjem dítěte v bezprostředně předcházejícím kalendářním měsíci, pokud tento měsíc spadá do doby soustavné přípravy na budoucí povolání.
(2) Do vlastního příjmu dítěte se nezahrnují:
a) stipendia poskytovaná podle příslušných stipendijních předpisů; do vlastního příjmu se však zahrnují stipendia, která mají povahu náhrady výdělku,
b) hodnota bezplatného internátního zaopatření a bezplatně poskytovaných jídel a ošacení podle předpisů o hmotném zaopatření mládeže připravující se na budoucí povolání a hodnota naturálií, které se poskytují studentům vysokých škol při výkonu vojenských povinností o prázdninách,
c) výživné (alimenty) poskytované na dítě,
d) sirotčí důchod včetně případného