dnes je 21.7.2024

Input:

96/1948 Sb., Zákon o překládání soudců do výslužby podle věku

č. 96/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 15. dubna 1948
o překládání soudců do výslužby podle věku.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Soudce odejde do trvalé výslužby, dovršil-li 60. rok věku.
(2) Vyžadují-li to mimořádné služební ohledy, povoluje výjimky z ustanovení odstavce 1 ministr spravedlnosti, u soudců ustanovených u nejvyššího správního soudu předseda vlády. U soudců činných na Slovensku povoluje tyto výjimky ministr spravedlnosti po slyšení pověřence spravedlnosti a předseda vlády po slyšení předsedy sboru pověřenců.
§ 2.
(1) V době nové organisace soudní přeloží se soudci, kteří dovršili 60. rok věku a u nichž nebyla povolena výjimka podle ustanovení § 1, odst. 2, do trvalé výslužby ve správním řízení.
(2) Přeložení do trvalé výslužby a zproštění činné služby se provede nejpozději koncem měsíce následujícího přímo po měsíci, ve kterém byla věková hranice dovršena.
(3) Soudci, kteří v den počátku účinnosti tohoto zákona dovršili 6é. rok věku, přeloží se do trvalé výslužby, nebyla-li u nich povolena výjimka podle ustanovení § 1, odst. 2, nejpozději koncem měsíce následujícího přímo po měsíci, v němž tento zákon nabyl účinnosti.
§ 3.
(1) Mimo dobu nové organisace soudní přeloží se soudci, kteří dovršili 60. rok věku, nepodali včas (odstavec 4) žádost o přeložení do trvalé výslužby a u nichž nebyla povolena výjimka podle ustanovení § 1, odst. 2, proti své vůli do trvalé výslužby jen na základě pravoplatného nálezu kárného senátu.
(2) K vydání nálezu (odstavec 1) jest příslušný:
a) kárný senát nejvyššího soudu, jde-li o soudce ustanovené u nejvyššího soudu, čítajíc k nim i předsedy nejvyššího soudu, nebo jde-li o předsedy sborových soudů druhé stolice;
b) kárný senát nejvyššího správního soudu, který sestaví a jemuž předsedá služebně nejstarší člen tohoto soudu, jde-li o soudce ustanovené u nejvyššího správního soudu, čítajíc v k nim i předsedy nejvyššího správního soudu;
c) kárný senát sborového soudu druhé stolice, jde-li o soudce ustanovené u tohoto soudu nebo u soudů v jeho obvodu.
(3) Kárný senát (odstavec 2) rozhoduje v neveřejném sedění.
(4) Nález, jenž musí býti vydání do osmi dnů po dni, kterého soudce dovršil 60. rok věku, zjistí jen, kterým dnem soudce tento věk dovršil, jakož i okolnost, že do tohoto dne nepodal žádost o přeložení do trvalé výslužby, aniž u něho byla povolena výjimka podle ustanovení § 1, odst. 2, a vysloví, že z toho důvodu musí býti dán do trvalé výslužby z moci úřední.
(5) Nález nabývá účinnosti dnem usnesení. Dodá se soudci do vlastních rukou a není proti němu opravného prostředku.
(6) Přeložení do trvalé výslužby a zproštění činné služby se provede nejpozději koncem měsíce následujícího přímo v měsíci, ve kterém byl nález vydán.
§ 4.
(1) Soudci ve smyslu tohoto zákona se rozumějí státní zaměstnanci, na něž se vztahují ustanovení části druhé, dílu I. zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona).
(2) Ustanovení § 1 a § 2, odst. 2 a 3 tohoto zákona se vztahují též na konceptní pragmatikální úředníky z úřadů veřejné