dnes je 25.7.2024

Input:

96/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených

č. 96/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. března 1949,
kterým se mění a doplňují předpisy o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření délesloužících, ve znění zákona ze dne 14. února 1946, č. 37 Sb.:
Čl. I
Vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 2, odst. 1 zní:
„(1) Vojenskými učilišti (školami, kolejemi) pro výchovu důstojníků z povolání (dále jen „učiliště“) se rozumějí vojenská akademie, letecká vojenská akademie a vojenská inženýrská akademie.“
2. Ustanovení § 2, odst. 3 zní:
„(3) Ustanovení odstavců 1, 2 a 5 až 8 se vztahují na všechny frekventanty bez rozdílu hodností s výjimkou vojenských osob z povolání, něž se vztahují pouze ustanovení odstavců 1, 2 a 9.“
3. Ustanovení § 2, odst. 5 zní:
„(5) Nárok na denní žold frekventantů vzniká dnem vstupu na učiliště v poměru frekventanta.“
4. Ustanovení § 2, odst. 6 zní:
„(6) Nárok na denní žold frekventantů zaniká pro absolventy učilišť, kteří byli ustanoveni důstojnickými čekateli, posledním dnem měsíce, který předchází den, jímž vzniká nárok na služební plat čekatelský, ve všech ostatních případech dnem, kterým dotyčná osoba přestane být frekventantem.“
5. Ustanovení § 2 odst. 7 zní:
„(7) Denní žold náleží frekventantům též po dobu hlavních a jiných prázdnin, po dobu dovolené a po dobu nemoci, i když jsou ošetřováni ve vojenském nebo občanském léčebném ústavu (nemocnici). Školní řád učiliště, o které jde, stanoví, zda se denní žold frekventantů snižuje po dobu kázeňského trestu na svobodě, při nedostatečném prospěchu nebo při nepřiměřeném chování. Dochází-li k takovému snížení, nesmí denní žold činiti méně než 6 Kčs. Po dobu odůvodněné soudní vyšetřovací vazby nebo soudní trestní vazby činí žold frekventantů 6 Kčs: byla-li frekventantovi právoplatným rozsudkem odňata vojenská hodnost, nemá nárok na denní žold za dobu soudní trestní vazby.“
6. V § 2 se dosavadní odstavec 8 vypouští, odstavec 9 se stává odstavcem 8 a za tento odstavec 8 se vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9) Frekventantům, kteří jsou vojenskými osobami z povolání, poskytne vojenská správa po dobu pobytu na učilišti naturální náležitosti ve stejném rozsahu jako ostatním frekventantům. Tyto osoby jsou však povinny zaplatit za naturální náležitosti náhradu, pokud jim nárok na ně nebo jejich část nepřísluší z jejich služebního poměru vojenských osob z povolání. Výši této náhrady a způsob, jak se platí, stanoví ministerstvo národní obrany.“
7. V § 3, odst. 1, písm. d) se slova „6 Kčs“ nahrazují slovy „25 Kčs“ a v § 3, odst. 1, písm. e) slova „2