dnes je 22.6.2024

Input:

96/1950 Sb., Zákon o pracujícím dorostu, platné do 13.5.1954

č. 96/1950 Zb.
[zrušené č. 19/1954 Zb.]
ZÁKON
ze dne 12. července 1950
o pracujícím dorostu.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Účel zákona.
(1) Účelem tohoto zákona je umožniti šťastný a spokojený život pracujícímu dorostu vytvářením předpokladů pro plný rozvoj jeho tvůrčích sil a pro jeho uplatnění v budovatelské práci podle schopností a v souladu s potřebami jednotného hospodářského plánu.
(2) Za tím účelem se bude získávati dorost, potřebný pro splnění jednotného hospodářského plánu, a zvyšovati jeho odborná, politická a kulturní úroveň a tělesná zdatnost podle jednotných zásad soustavnou socialistickou výchovou ve spolupráci s podniky socialistického sektoru hospodářství a s masovými organisacemi pracujícího lidu.
(3) Pracujícím dorostem se v tomto zákoně rozumějí osoby v učebním poměru bez rozdílu věku a mládež do 18 let, která je v pracovním poměru.
(4) Výchovou pracujícího dorostu se rozumí jeho odborný výcvik a odborné i obecné vzdělání, jakož i výchova politická, kulturní a tělesná.
§ 2.
Ústředí pracujícího dorostu.
(1) K plnění úkolů vytčených v § 1 se zřizuje při ministerstvu práce a sociální péče Ústředí pracujícího dorostu (dále jen „Ústředí“).
(2) Na Slovensku vykonává Ústředí svou působnost prostřednictvím Slovenského ústředí pracujícího dorostu (dále jen „Slovenské ústředí“), které se zřizuje při pověřenectvu práce a sociální péče.
§ 3.
Působnost Ústředí.
Ústředí přísluší zejména:
a) spolupracovati s ústředními plánovacími orgány při vypracování plánu rozmisťování pracujícího dorostu do pracovních oborů a plánů opatření určených k hmotnému zajištění jeho výchovy, jakož i kontrolovati plnění těchto plánů,
b) říditi nábor a rozmisťování mládeže do 18 let, která vychází ze školy a má se zapojiti do práce, a rozmisťování pracujícího dorostu tak, aby se zajistilo jejich nejlepší uplatnění v budovatelské práci,
c) podle příslušných předpisů po slyšení Československého svazu mládeže a jednotné odborové organisace stanoviti a vyhlašovati učební obory a délku učební doby, vydávati popisy učebních oborů a osnovy výcviku a vydávati předpisy o učňovských zkouškách,
d) spolupracovati s příslušnými školskými orgány při vydávání učebních plánů a osnov a školních, vyučovacích a zkušebních řádů základních odborných škol,
e) vydávati v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány veřejné správy a po slyšení Československého svazu mládeže a jednotné odborové organisace směrnice pro politickou, kulturní a tělesnou výchovu pracujícího dorostu k provedení zásad stanovených příslušnými ústředními orgány veřejné správy,
f) vydávati v dohodě se zúčastněnými ministerstvy směrnice pro odborný výcvik pracujícího dorostu,
g) pečovati o hmotné zajištění výchovy pracujícího dorostu,
h) dozírati na provádění svých opatření.
§ 4.
Organisace Ústředí.
(1) V čele Ústředí je vedoucí podřízený přímo ministru práce a sociální péče. Vedoucího jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra práce a sociální péče. V čele Slovenského ústředí je vedoucí jmenovaný a odvolávaný ministrem práce a sociální péče, jemuž je vedoucí přímo podřízen.
(2) Pokud z tohoto zákona nevyplývá nic