dnes je 20.7.2024

Input:

96/1952 Sb., Nařízení, kterým se stanoví odchylky při důkazu znalci v některých věcech národního pojištění, platné do 24.10.1960

č. 96/1952 Zb.
[zrušené č. 151/1960 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 15. prosince 1952,
kterým se stanoví odchylky při důkazu znalci v některých věcech národního pojištění.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě s ministrem zdravotnictví a předsedou státní komise důchodového zabezpečení podle § 398 odst. 3 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád):
§ 1.
(1) Potřebuje-li soud ve věcech důchodového zabezpečení posudek o zdravotním stavu, vyžádá si ho výhradně od krajské posudkové komise důchodového zabezpečení (dále jen „posudková komise“).
(2) Ze závažných důvodů může soud požádat o podání nového posudku nebo o přezkoumání již podaného posudku tutéž komisi v jiném obsazení, jinou posudkovou komisi nebo jiný sborový orgán (na př. lékařskou fakultu); má-li být podaný posudek již jen doplněn, požádá soud o doplnění totéž posudkovou komisi, která může svůj posudek podat ve stejném obsazení.
§ 2.
(1) Soud se zpravidla omezí na písemný posudek posudkové komise; pokládá-li to však za potřebné, zejména se zřetelem k závažnosti otázek, které chtějí členové senátů nebo účastníci znalci klást, vyslechne jako znalce předsedu posudkové komise nebo jiného jejího lékařského člena jako mluvčího většiny komise.
(2) Ustanovení odstavce 1 se užije přiměřeně, podává-li posudek jiný sborový orgán.
§ 3.
Náklady znaleckého důkazu provedeného posudkovou komisí nese bez nároku na náhradu stát; tím nejsou dotčena ustanovení o nákladech účastníků v jejich vzájemném poměru.
§ 4.
Pokud v obvodu krajského soudu není posudková komise dosud zřízena, ustanovení §§ 1 až 3 se neužije; v těchto případech postupuje soud podle obecných ustanovení o důkazu znalci (§§ 108 a násl. občanského soudního řádu).
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Rais v. r.