dnes je 21.7.2024

Input:

96/1953 Sb., Vládní nařízení o Hydrometeorologickém ústavu

č. 96/1953 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. listopadu 1953
o hydrometeorologickém ústavu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
(1) Zřizuje se Hydrometeorologický ústav (dále jen „ústav“), který je ústředním ústavem pro obor meteorologie, klimatologie a hydrologie.
(2) Státní meteorologický ústav a hydrologická a hydrografická služba vodohospodářského rozvojového střediska se slučují a včleňují do ústavu.
§ 2.
Úkolem ústavu je zejména:
a) Poskytovat povětrnostní informace včetně předpovědí počasí a vodních stavů a předpovědí pro zabezpečení leteckého provozu a provozu vodních děl, meteorologické, klimatologické a hydrologické podklady, posudky a dobrozdání a součinnost při protipovodňové službě,
b) v souvislosti s činností uvedenou pod písm. a) vyvíjet vědeckou a výzkumnou činnost v meteorologii, klimatologii a hydrologii, sledovat vědecký pokrok v těchto oborech, využívat výsledků domácího i cizího bádání ke zvýšení úrovně československé hydrometeorologické služby,
c) podporovat orgány a instituce vědeckého výzkumu v plnění jejich úkolů a
d) provádět publikační činnost ve všech oborech meteorologie, klimatologie a hydrologie.
§ 3.
(1) K plnění svých úkolů ústav zřizuje a udržuje podle přirozených synoptických, klimatických a hydrologických oblastí a podle jednotlivých oborů služby síť stanic, observatoří a jiných zařízení (dále jen „zařízení“) a výsledky pozorování zpracovává na vědeckém podkladě.
(2) Jiné orgány mohou zřizovat taková zařízení jen se souhlasem ústavu.
§ 4.
(1) Ústav poskytuje bezplatně své služby úřadům, soudům a orgánům veřejné správy pro jejich úřední potřebu. Úřady a orgány jsou naopak povinny podporovat ústav v jeho činnosti a zejména na jeho žádost spolupracovat na organisační úpravě sítě stanic a při vyhledávání spolupracovníků, provádějících běžná povětrnostní pozorování a sledování vývoje rostlin v závislosti na počasí.
(2) Ústav poskytne své služby také jiným zájemcům, pokud to bude slučitelno s jeho posláním, za náhradu skutečných nákladů podle platných sazebníků, případně podle sazebníků těchto náhrad, které podle potřeby vydá Ústřední správa vodního hospodářství v dohodě s ministerstvem financí vyhláškou v úředním listě.
(3) Způsob a rozsah spolupráce ústavu s ministerstvem národní obrany, s vysokoškolskými meteorologickými ústavy a zařízeními a vědeckými výzkumnými ústavy upraví ministr lesů a dřevařského průmyslu v dohodě s příslušným ministrem.
§ 5.
(1) Ústav je podřízen Ústřední správě vodního hospodářství.
(2) Organisační řád ústavu vydá ministr lesů a dřevařského průmyslu v dohodě s ministrem národní obrany.
§ 6.
Zrušují se všechny předpisy, které odporují tomuto nařízení; zejména se zrušuje vládní nařízení č. 113/1951 Sb., o Státním meteorologickém ústavu.
§ 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954; provedou je ministři lesů a dřevařského průmyslu a národní obrany v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
gen. arm. Dr. Čepička v. r.
Smida v. r.