dnes je 2.12.2023

Input:

96/1964 Sb., Zákon o technické normalizaci, platné do 14.5.1991

č. 96/1964 Zb.
[zrušené č. 142/1991 Zb.]
ZÁKON
ze dne 5. června 1964
o technické normalizaci
Jedním z účinných nástrojů přispívajících ke zvyšování efektivnosti národního hospodářství je technická normalizace. Jejím posláním je uplatňovat a prosazovat na základě výsledků vědy, a techniky a praxe nové směry technického rozvoje za účelem zvyšování technické a ekonomické úrovně výroby a výrobků, jejich jakosti, specializace výroby a efektivnosti investic, maximálního využití surovin, materiálů a energie, zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zlepšování pracovního prostředí, usnadňování vzájemných hospodářských styků s jinými zeměmi a za účelem vytváření podmínek pro účelnou mezinárodní dělbu práce.
Ke zvýšení účinnosti technické normalizace v národním hospodářství usneslo se Národní shromáždění Československé socialistické republiky na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§ 1
Úkol technické normalizace
(1) Technická normalizace je tvůrčí činnost, kterou se pro opakující se technické úkoly zjišťuje, stanoví a uplatňuje nejvýhodnější řešení, zejména z hlediska hospodárnosti, jakosti a bezpečnosti. Přitom technická normalizace na základě nejnovějších a ověřených výsledků vědy, techniky a praxe určuje, sjednocuje, zjednodušuje nebo zevšeobecňuje zejména:
a) počty druhů výrobků a jejich typů,
b) hlavní parametry a charakteristické údaje výrobků, jejich částí a sestav zajišťujících jejich vyměnitelnost a spolehlivost v provozu,
c) ukazatele jakosti surovin, materiálů a výrobků, jejich mechanické, fyzikální, chemické, biologické a jiné vlastnosti,
d) způsoby výpočtů, projektování a konstruování,
e) metody zkoušení a prověřování plnění dodávek surovin, materiálů a výrobků,
f) technologii a organizaci výroby nebo jiné činnosti, výrobní a pracovní postupy, způsoby montáže, provozu a údržby zařízení, způsoby balení, dopravy, označování a uskladňování,
g) opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pro kulturu pracovního prostředí a pro ochranu věcí,
h) znaky, symboly, názvy, měrové jednotky, veličiny apod.
(2) Technická normalizace plní úkoly uvedené v odstavci 1 též v rámci mezinárodních dohod a tak vytváří předpoklady pro účelnou mezinárodní specializaci a koordinaci výroby, pro usnadňování mezinárodního obchodu a pro účelnou vědeckotechnickou spolupráci.
(3) Technická normalizace se uplatňuje prostřednictvím technických norem nebo přímo v technických výrobních a jiných podkladech.
ČÁST DRUHÁ
Technické normy
§ 2
Pojem a stupně technických norem
(1) Technické normy jsou výsledek zjišťování nejvýhodnějšího řešení opakujícího se úkolu, zpracovaný, projednaný, schválený a vyhlášený podle tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů.
(2) Technické normy jsou státní, oborové a podnikové. Stupeň technické normy se určuje podle důležitosti předmětu, který upravuje, popřípadě podle okruhu jejích uživatelů.
(3) Státní normy schvaluje Úřad pro normalizaci a měření; oborové normy schvalují příslušné ústřední orgány nebo jejich podřízené organizace, které byly pověřeny řízením technické normalizace v určených oborech; podnikové normy schvalují příslušné organizace.
§ 3
Závaznost