dnes je 19.7.2024

Input:

97/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb

č. 97/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. dubna 1948,
kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 74a, odst. 1 živnostenského řádu ve znění zákona ze dne 21. dubna 1913, č. 74 ř. z. a podle § 102, odst. 6 živnostenského zákona ze dne 10. října 1924, č. 259 Sb.:
Čl. I.
Vládní nařízení ze dne 26. března 1931, č. 53 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 2, odst. 1 se doplňuje těmito dalšími větami:
„Použije-li se k výkopu stavebních jam a při zemních pracích hloubicích strojů, je dovoleno postupovati s výkopem i směrem zdola nahoru a tvořiti i vyšší nezapažené strmé stěny než 1,50 m až do maximální rýpací výšky použitého stroje. Při tom musí býti zabráněno vstupu zaměstnanců i jiných osob do nebezpečného prostoru u okraje výkopu i pod strmými stěnami. Zvláštní opatrnosti musí pak býti dbáno při konečné úpravě stěn stavební jámy a jejich zabezpečení podle dalších ustanovení.“
2. Ustanovení § 19, odst. 1 a 2 znějí:
㤠19.
(1) Každé lešení musí býti se zřetelem k předpokládanému zatížení a k způsobu a druhu prací, které na něm budou prováděny, postaveno za odborného vedení a dozoru patřičně pevně, bezpečně a dostatečně široké a musí býti stále udržováno v tomto stavu.
(2) Součástky použité při stavbě lešení a výtahů (štenýře, sloupy, lyžiny, nosníky, vzpěry, ocelové trubky, patentní závěsy, spojky všeho druhu, skoby, šrouby, kotvy, podložky a podložné desky, prkna, žebříky, provazy, lana, řetězy, kladky, kladkostroje, zdvihadla a jiné) musí býti před postavením lešení prohlédnuty osobou, oprávněnou k provádění stavby, nebo dozorcem (§ 95, odst. 1), ustanoveným touto osobou, aby zjistila, zda jsou bezpečné. Použité dříví musí býti zdravé, o rozměrech vyhovujících očekávanému zatížení lešení. Veškeré součástky lešení musí vyhovovati příslušným předpisům pro bezpečné jejich použití. Vyčnívající hřebíky je nutno odstraniti ještě před dopravou součástek lešení na staveniště, vždy však před jejich dalším upotřebením, jakož i při bourání lešení.“
3. Ustanovení § 20 zní:
㤠20.
Lešení musí býti v přiměřených obdobích, pokud není dále jinak stanoveno, nejméně čtrnáctidenních, jakož i po delších přerušeních práce, po bouři, deštivém nebo větrném počasí nebo po silném sněžení, prohlédnuta dozorcem, kterého ustanovila osoba oprávněná k provádění stavby. Tento dozorce zjistí, zda jsou lešení dosud v řádném stavebním stavu, dá ihned odstraniti zjištěné nedostatky a zaznamená výsledky prohlídek lešení.“
4. Ustanovení § 21, odst. 3 zní:
„(3) Ve všech patrech lešení, kde se pracuje nebo kam musí zaměstnanci vstupovati, musí býti zřízena těsná podlaha ze zdravých, omítaných prken o rozměrech vyhovujících předpokládanému zatížení. V žádném případě nesmí se však použíti prken slabších než 2,6 cm. Pro výpočet normálního pracovního lešení jest vzíti za podklad zatížení alespoň 300 kg na 1 m2 podlahy; při lešení, která mají sloužiti jen k provedení omítek, nebo při