dnes je 19.4.2024

Input:

97/1950 Sb., Zákon o drahách, platné do 31.3.1964

č. 97/1950 Zb.
[zrušené č. 51/1964 Zb.]
ZÁKON
ze dne 12. července 1950
o drahách.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Dráhy jako významný dopravní prostředek je třeba plánovitě zřizovat a provozovat, aby co nejlépe a nejhospodárněji plnily úkoly ukládané jim jednotným hospodářským plánem.
§ 2.
Předmět zákona.
(1) Drahami podle tohoto zákona jsou zejména železnice, lanové dráhy (pozemní a visuté) a dráhy trolejbusové.
(2) O tom, je-li jiné dopravní zařízení drahou podle tohoto zákona, rozhodne v pochybnosti ministerstvo dopravy v dohodě se státním úřadem plánovacím a ministerstvy národní obrany a průmyslu.
§ 3.
Rozdělení drah.
(1) Dráhy se dělí na dráhy pro přepravu veřejnou a na dráhy pro přepravu neveřejnou.
(2) Dráhy pro přepravu veřejnou obstarávají obecné přepravní potřeby podle vyhlášených přepravních podmínek.
(3) Dráhy pro přepravu neveřejnou obstarávají toliko přepravní potřeby svého podniku nebo provozovatele.
ČÁST PRVNÍ.
Dráhy pro přepravu veřejnou.
§ 4.
(1) Dráhy pro přepravu veřejnou se člení na celostátní a místní.
(2) Dráhy celostátní tvoří souvislou síť celostátního významu. Dělí se na trati hlavní a vedlejší. Vedlejší trati jsou menšího dopravního významu.
(3) Dráhy místní obstarávají místní přepravní potřeby (v obci, mezi blízkými obcemi a pod.).
(4) Pro vedlejší trati drah celostátních a pro dráhy místní mohou být stanoveny úlevy, pokud jde o jejich vybudování, udržování a provozování.
(5) Změní-li se poměry, rozhodné pro zařazení dráhy nebo její části, může ministerstvo dopravy v dohodě se státním úřadem plánovacím a ministerstvy národní obrany a vnitra zařadit dráhu nebo její část do jiné skupiny, po případě zařadit ji mezi dráhy pro přepravu neveřejnou. Přitom stanoví, je-li třeba, podmínky, za nichž má býti změna uskutečněna.
DÍL PRVNÍ.
Oprávnění k vybudování a provozování.
§ 5.
Vybudovat a provozovat dráhu celostátní může toliko stát nebo národní podnik pro drážní dopravu, dráhu místní kromě nich také jiný národní podnik nebo podnik komunální. Vybudovat a provozovat dráhu místní pro městskou dopravu (§ 27) přísluší však zpravidla komunálnímu podniku.
§ 6.
(1) Místní dráhu nebo její část lze převést jen mezi provozovateli uvedenými v § 5, a to jen se svolením ministerstva dopravy, které se udělí v dohodě se státním úřadem plánovacím a ministerstvy národní obrany a financí.
(2) Provozování místní dráhy nebo její části může drážní podnik přenechat buď jinému z provozovatelů uvedených v § 5, nebo se zřetelem k obecnému zájmu a potřebám národního hospodářství také jiným právnickým osobám. K přenechání provozu je třeba svolení ministerstva dopravy, které se udělí v dohodě se státním úřadem plánovacím a ministerstvy národní obrany a financí.
§ 7.
K vybudování a k zahájení provozu dráhy nebo její části je třeba:
a) zařazení do jednotného hospodářského plánu,
b) povolení k přípravným pracím, je-li jich třeba (§ 8),
c) projednání stavebního návrhu (§ 9),
d) zařazení do ročního prováděcího plánu dopravy (§ 10),
e) souhlasu k užívání dráhy (§ 11).
§ 8.
Povolení k přípravným pracím.
(1) Povolení k přípravným pracím opravňuje