dnes je 2.12.2023

Input:

97/1967 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá další ustanovení zákoníku práce a předpisů o nemocenském pojištění, platné do 31.1.1991

č. 97/1967 Zb.
[zrušené č. 3/1991 Zb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů
ze dne 21. září 1967,
kterou se provádějí některá další ustanovení zákoníku práce a předpisů o nemocenském pojištění
Ústřední rada odborů stanoví podle § 103 odst. 3 a § 206 odst. 1 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a podle § 20 odst. 1 vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění:
§ 1
Dovolená na zotavenou
Do doby trvání pracovního poměru se započítávají pro účely dovolené na zotavenou též tyto doby po 18. roce věku pracovníka:
a) doba členství v jednotném zemědělském družstvu, i když jde o pracovníka, který pracuje jinde než v zemědělství nebo lesnictví,
b) doba, po kterou byl občan trvale pracovně činný v jednotném zemědělském družstvu a nebyl ani jeho členem ani v pracovním poměru k družstvu, pokud tato činnost zakládala účast na sociálním zabezpečení družstevních rolníků,
c) doba, po kterou žena trvale pečovala o dítě ve věku do tří let a současně byla zaměstnána, pokud jí tato doba nebyla započtena jako doba nepřetržitého zaměstnání podle předpisů platných do 31. prosince 1965,
d) doba, po kterou žena pečovala o invalidního nezletilce, který potřeboval stálou péči a nebyl umístěn v ústavu sociální péče.
e) doba, po kterou pracovník pobíral příspěvek před umístěním, popřípadě před nástupem nového zaměstnání podle příslušných předpisů,
f) doba vazby (doba výkonu trestu odnětí svobody), bylo-li trestní stíhání proti pracovníkovi zastaveno nebo byl-li obžaloby zproštěn, byť i v pozdějším řízení, a doba výkonu trestu odnětí svobody vykonaného na podkladě zrušeného rozsudku, která přesahuje výměru mírnějšího trestu uloženého v pozdějším řízení.
§ 2
Odpovědnost organizace
Ustanovení zákoníku práce upravující odpovědnost organizace za škody způsobené pracovníkům v pracovním poměru (§ 187, 188, 189, 204 a 205) se vztahují též na pracovníky konající práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
§ 3
Nemocenské pojištění
Do doby zaměstnání rozhodné pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění se bez zřetele na to, zda spadají do doby po 18. roce věku pracovníka, započítávají doby uvedené v § 1, pokud již nejsou započitatelné podle platných předpisů.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Předseda:
Pastyřík v. r.