dnes je 21.4.2024

Input:

97/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě

č. 97/1969 Zb.
[zrušené č. 38/1999 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 27. června 1969
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě
Dne 21. ledna 1969 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě.
Podle svého článku 18 odst. 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 21. ledna 1969.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ing. Marko v. r.
 
DOHODA
mezi vládou československé socialistické republiky a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Dánského království, vedeny snahou podpořit mezinárodní silniční dopravu mezi oběma státy, jakož i tranzitem jejich území, se dohodly takto|:
I. Přeprava cestujících
Článek 1
1. Dopravci jedné smluvní strany mohou provádět pravidelné přepravy cestujících autobusy na území druhé smluvní strany jen za podmínky vydání povolení příslušným orgánem druhé smluvní strany.
2. Příslušné orgány smluvních stran stanoví po vzájemné dohodě podmínky pro vydávání povolení, zmíněných v odstavci 1:
Článek 2
1. Příležitostné přepravy cestujících autobusy nepodléhají povolovacímu řízení ve všech případech, kdy tytéž osoby jsou přepravovány týmž vozidlem:
a) při okružní jízdě, jejíž výchozí i konečný bod jsou na území státu, kde je vozidlo evidováno nebo ve třetím státě;
b) při jízdě, jejíž výchozí bod je na území státu, kde je vozidlo evidováno a konečný bod na území druhé smluvní strany, a to s podmínkou, že se vozidlo - s výjimkou zvláštního povolení - vrátí prázdné na území státu, kde je evidováno.
2. Při provádění přeprav zmíněných v odstavci 1 tohoto článku musí být v autobusu seznam cestujících.
Článek 3
1. Povolení pro ostatní nepravidelné přepravy cestujících autobusy jsou vydávána na základě žádostí, které se předkládají příslušnému orgánu smluvní strany, kde je vozidlo evidováno. jestliže tento orgán může doporučit vydání povolení, předá žádost příslušnému orgánu druhé smluvní strany.
2. Povolení bude provázet vozidlo při jeho průjezdu územím druhé smluvní strany a bude předloženo na žádost kontrolních orgánů.
II. Přeprava zboží
Článek 4
1. Dopravci jedné smluvní strany mohou provádět přepravy mezi oběma státy nebo tranzitem územím druhé smluvní strany jen za podmínky vydání povolení příslušným orgánem druhé smluvní strany s výjimkou případů vyjmenovaných v článku 6.
2. Povolení jsou vydávána v rámci kontingentu dohodnutého ročně ve Smíšené komisi předvídané v článku 17.
3. Příslušné orgány obou smluvních stran si vzájemně předají takto dohodnutý počet nevyplněných povolení.
Článek 5
Povolení předvídaná v článku 4 jsou vydávána příslušnými orgány smluvní strany, na jejímž území je vozidlo evidováno. Opatření nutná k provádění povolovacího řízení dohodnou příslušné orgány smluvních stran.
Článek 6
Povolovacímu řízení nepodléhají:
a) přepravy stěhovaných svršků prováděné vozidly k tomu zvláště upravenými;
b) přepravy