dnes je 29.2.2024

Input:

98/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu

č. 98/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 13. října 1945
o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
Přechodná úprava vládního nařízení o dani z obratu.
Vládního nařízení ze dne 25. září 1940, č. 314 Sb., o dani z obratu, se použije až na další s těmito změnami:
1. Slova „Říše“ a „Říší“ se všude vypouštějí.
2. Slova „Protektorát Čechy a Morava“, „Protektorátu Čechy a Morava“ a „Protektorátem Čechy a Morava“ se všude nahrazují slovem „stát“, „státu“ a „státem“.
3. § 4, č. 2 bude zníti:
„2. první tuzemské dodávky ve velkém, které se týkají potřebných surovin, polotovarů, poživatin a krmiv a následují po dovozu těchto předmětů do tuzemska. Vláda určí dalším nařízením tyto předměty (seznam volných předmětů). Daňové osvobození je dáno jen tehdy, jestliže zmíněné předměty nebyly v tuzemsku vůbec opracovány nebo zpracovány anebo byly v tuzemsku opracovány nebo zpracovány jenom v rozsahu stanoveném dalším vládním nařízením a předpoklady daňového osvobození jsou prokázány knihami;“.
4. V § 4, č.11 se čárka za slovem „chudinským“ nahrazuje tečkou a další slova „anebo pro N. S. Péči o blaho lidu, z. s.“ se vypouštějí.
5. V § 4, č. 19 se vypouštějí slova „jakož i výkony záležející v překladištním styku v námořních přístavních místech“.
6. § 6, odst. 2, č. 2 bude zníti:
„2. je-li právnická osoba, která provozuje podnik v tuzemsku, podřízena vůli podnikatele usedlého v tuzemsku tak, že nemá vlastní vůle (společnost organicky závislá).“
7. V § 16, odst. 2 se slova „v Protektorátě Čechy a Morava“ nahrazují slovy „ v tuzemsku“.
8. V § 24, odst. 1 se slovo „protektorátními“ nahrazuje slovem „státními“.
9. V § 33, odst. 1 se vypouštějí druhá a třetí věta.
§ 2.
Přechodná úprava druhého nařízení o dani z obratu.
Vládního nařízení ze dne 25. září 1940, č. 315 Sb., jímž se vydávají další ustanovení o dani z obratu (druhé nařízení o dani z obratu), ve znění vládního nařízení ze dne 6. listopadu 1941, č. 390 Sb., se použije až na další s těmito změnami:
1. Slova „Říše“ a „Říší“ se všude vypouštějí, pokud se dále nestanoví jinak.
2. Slova „Protektorátu Čechy a Morava“ se všude nahrazují slovem „státu“, pokud se dále nestanoví jinak.
3. Čl. 1 bude zníti:
„Čl. 1.
Tuzemsko. Cizina.
(1) Za tuzemsko se přechodně považují pouze země Česká a Moravskoslezská, čítajíc v to území zemí České a Moravskoslezské, která byla v roce 1938 obsazena cizí mocí. Cizinou se rozumí území, které se podle předcházející věty nepovažuje za tuzemsko.
(2) Provádí-li se obrat v tuzemsku, nezáleží pro zdanění na tom, zda podnikatel jest československým či cizím státním příslušníkem, zda má své bydliště nebo sídlo v tuzemsku, zda v tuzemsku udržuje provozovnu a vydává účet nebo přijímá platbu.“
4. V čl. 10, odst. 2 se slova „na území Říše“ nahrazují slovy „v tuzemsku“.
5. Čl. 13 se i s nadpisy zrušuje.
6. ČL. 14 bude zníti:
„Čl. 14.
První tuzemská dodávka dovezených předmětů.
(1) O dovoz jde, dostane-li se předmět z ciziny do tuzemska.
(2) Dodávka jest podle § 4, č. 2 vládního nařízení osvobozena jako první tuzemská dodávka, jsou-li splněny všechny tyto předpoklady:
1. dodaný