dnes je 5.3.2024

Input:

98/1947 Sb., Vyhláška o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organizace práce

č. 98/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. června 1947
o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organizace práce.
Valné shromáždění Mezinárodní organisace práce se usneslo dne 5. listopadu 1945 na svém 27. zasedání na Aktu o změně ústavy Mezinárodní organisace práce, jehož český překlad a anglické a francouzské znění, která jsou autentická, se vyhlašují v příloze.
Ústavodárné Národní shromáždění schválilo Akt dne 13. září 1946. Akt byl ratifikován presidentem republiky dne 17. září 1946 a ratifikační listina uložena v archivu Mezinárodní organisace práce dne 19. března 1947.
Akt nabyl podle svého článku 6, odstavec 2, účinnosti dne 26. září 1946. K tomuto dni Akt ratifikovaly nebo přijaly tyto státy: Afganistan, Australie, Bolivie, Brasilie, Costa Rica, Československo, Čína, Dánsko, Dominikánská republika, Ecuador, Egypt, Ethiopie, Finsko, Francie, Gronsko, Haiti, Indie, Irak, Iran, Irsko, Italie, Jihoafrická Unie, Kanada, Kolumbie, Lucembursko, Maďarsko, Mexiko, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Peru, Portugalsko, Řecko, Siam, Spojené království Velké Britanie a Severního Irska, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Venezuela.
Původní znění ústavy Mezinárodní organisace práce jest vyhlášeno v mírové smlouvě versailleské jako část XIII této smlouvy pod články 387 až 427 (č. 217/1921 Sb.) V Aktu jsou však tyto články uváděny pod čísly 1 až 41.
 
Masaryk v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 98/1947 Sb.
(Překlad.)
Akt
o změně ústavy Mezinárodní organisace práce.
Valné shromáždění Mezinárodní organisace práce
svolané správní radou Mezinárodního úřadu práce do Paříže sešlo se na své dvacáté sedmé zasedání dne 15. října 1945,
a rozhodnuvši se usnésti se bez odkladu na několika málo změnách ústavy Mezinárodní organisace práce, týkajících se velmi naléhavých otázek obsažených ve čtvrtém bodu jednacího pořadu zasedání, usnáší se dne 5. listopadu 1945 na tomto aktu obsahujícím změny ústavy Mezinárodní organisace práce, který bude zván Aktem o změně ústavy Mezinárodní organisace práce z roku 1945:
Článek 1.
V posledním odstavci úvodu k ústavě Organisace vsunují se za slovem „dohodly se“ slova „na této ústavě Mezinárodní organisace práce“.
Článek 2.
1. Nynější odstavec 2 článku 1 ústavy Organisace bude nahrazen těmito odstavci:
2. Členy Mezinárodní organisace práce budou státy, které byly členy Organisace dne 1. listopadu 1945, a takové jiné státy, které se stanou členy podle ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku.
3. Každý původní člen Spojených národů a každý stát, který se stane členem Spojených národů usnesením Valného shromáždění podle ustanovení charty, může se státi členem mezinárodní organisace práce tím, že sdělí řediteli Mezinárodního úřadu práce, že formálně přijímá závazky plynoucí z ústavy Mezinárodní organisace práce.
4. Valné shromáždění Mezinárodní organisace práce může též přijmouti státy za členy Organisace hlasováním, je-li návrh přijat dvotřetinovou většinou delegátů přítomných na zasedání, čítajíc v to dvě třetiny přítomných a hlasujících vládních delegátů. Takové přijetí nabude účinnosti, jakmile vláda nového člena oznámí řediteli Mezinárodního úřadu práce, že formálně