dnes je 17.4.2024

Input:

98/1950 Sb., Zákon o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění

č. 98/1950 Zb.
ZÁKON
ze dne 12. července 1950
o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství (dále jen „Fond“) se svými pobočkami se zrušuje.
(2) Působnost Fondu a jeho poboček přejde na ministerstvo zemědělství a na národní výbory nejpozději dnem 1. ledna 1951.
(3) Dosavadní působnost Fondu a jeho poboček vykonává, jeho majetkovou podstatu spravuje a přechod působnosti na ministerstvo zemědělství a na národní výbory podle odstavce 2, jakož i sloučení fondů podle § 2 připraví zmocněnec, kterého jmenuje vláda na návrh ministra zemědělství.
(4) Bližší předpisy k provedení odstavců 1 až 3 vydá ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem vnitra vyhláškou v příslušném úředním listě, při čemž stanoví též, v jakém rozsahu se přenáší obdobná působnost pověřenectva zemědělství dna národní výbory.
§ 2.
Zrušují se uplynutím dne 31. prosince 1950:
a) náhradový fond, vytvořený ustanovením části VIII zákona č. 329/1920 Sb., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (náhradový zákon), ve znění zákona č. 220/1922 Sb.,
b) státní kolonisační fond a fond československých legionářů pro pozemkovou reformu, zřízené podle § 18 zákona č. 166/1920 Sb., o úvěrové pomoci nabyvatelů půdy (zákon úvěrový),
c) Fond pro zaopatření zaměstnanců velkostatků, zřízený ustanovením § 73 náhradového zákona a vládním nařízením č. 29/1923 Sb., o zřízení Fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků,
d) fond pro pozemkovou reformu, zřízený podle § 50 zákona č. 46/1940 Sl. z., o pozemkové reformě, a
e) slovenský pozemkový fond, zřízený podle § 18 nařízení Slovenské národní rady č. 104/1945 Sb. n. SNR, o konfiskaci a urychleném rozdělení některého zemědělského majetku.
§ 3.
Jmění fondů zrušených podle §§ 1 a 2 se slučuje dnem 1. ledna 1951 se všemi právy a závazky bez likvidace jednotlivých fondů v majetkovou podstatu pozemkových reforem (dále jen „majetková podstata“), která je účelovým jměním státu a kterou spravuje ministerstvo zemědělství podle zásad hospodářského plánování.
§ 4.
Ústav náhradové banky pro pozemkovou reformu, vytvořený vládním nařízením č. 360/1922 Sb., o náhradových knihách a náhradových bankách, a vládním nařízením č. 361/1922 Sb., kterým se rozšiřuje obor působnosti poštovního úřadu šekového o službu náhradové banky, spolu s náhradovou knihou se zrušuje a jeho práva a závazky přecházejí bez likvidace na majetkovou podstatu uplynutím dne 31. prosince 1950.
§ 5.
(1) Majetková podstata slouží pro
a) finanční provádění pozemkových reforem podle příslušných předpisů a
b) vypořádání závazků zrušených fondů (§§ 1 a 2) a ústavu náhradové banky pro pozemkovou reformu (§ 4).
(2) Přebytek majetkové podstaty vplyne do státní pokladny.
(3) Příslušnými předpisy o pozemkových reformách se rozumějí předpisy o první pozemkové reformě a její revisi, o konfiskaci zemědělského majetku a o nové pozemkové reformě.
§ 6.
Podrobné předpisy,