dnes je 21.4.2024

Input:

98/1952 Sb., Vládní nařízení o státní obchodní inspekci, platné do 27.12.1962

č. 98/1952 Zb.
[zrušené č. 122/1962 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. prosince 1952
o státní obchodní inspekci.
Vláda republiky Československé, přihlížejíc k důležitosti co nejlepší obsluhy spotřebitelů v prodejnách obchodní sítě a k zesílení boje proti porušování, zneužití a rozkrádání v obchodě, nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
ČÁST PRVNÍ.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
(1) Aby bylo zabezpečeno včasné plnění usnesení vlády, týkajících se vnitřního obchodu, jakož i nedotknutelnost socialistického vlastnictví a rozvíjení vzorného obchodu, zřizuje se v ministerstvu vnitřního obchodu státní obchodní inspekce, která má své orgány v krajích, okresech a městech.
(2) Státní obchodní inspekce je kontrolním orgánem, který soustavně kontroluje, jak se v obchodních podnicích státních, komunálních, družstevních a soukromých a v podnicích společného stravování bez ohledu na to, komu podléhají, dodržují zákony, usnesení a nařízení vlády a nařízení, směrnice a příkazy ve věcech vnitřního obchodu.
§ 2.
(1) Státní obchodní inspekce je součástí ministerstva vnitřního obchodu. V jejím čele je hlavní obchodní inspektor, kterého jmenuje a odvolává ministr vnitřního obchodu; při své práci řídí se hlavní obchodní inspektor pokyny ministra.
(2) Hlavnímu obchodnímu inspektoru jsou podřízeni krajští inspektoři, kteří jsou jmenováni a odvoláváni na jeho návrh ministrem vnitřního obchodu.
(3) Aby mohl plnit své povinnosti, má hlavní obchodní inspektor, jakož i krajští obchodní inspektoři nutný počet inspektorů v okresech a městech.
(4) Funkci hlavního obchodního inspektora vykonává na Slovensku oblastní obchodní inspektor, kterého jmenuje a odvolává se souhlasem ministra vnitřního obchodu pověřenec obchodu. Oblastní obchodní inspektor je ve své činnosti bezprostředně podřízen pověřenci obchodu.
ČÁST DRUHÁ.
Povinnosti a práva státní obchodní inspekce.
§ 3.
(1) Úkolem státní obchodní inspekce je prověřovat, jak se ve všech státních, komunálních, družstevních a soukromých podnicích a v podnicích společného stravování plní zákony, usnesení a nařízení vlády, nařízení, směrnice a příkazy ve věcech vnitřního obchodu.
(2) Státní obchodní inspekce je povinna prověřovat:
a) správnost prodeje zboží spotřebitelům, pokud jde o dodržování čisté váhy a míry;
b) přísné zachovávání stanovených maloobchodních cen a obchodních přirážek v obchodních podnicích;
c) dodržování předepsaných povinných zásob a sortimentu zboží;
d) plnění stanovených norem pro skladbu a množství hotových jídel, podávaných v podnicích společného stravování;
e) zajištění drobných peněz pro pokladny a jejich správné vracení spotřebitelům při placení prodaného zboží;
f) dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů v obchodních podnicích;
g) správnost a přesnost vah a měřicích přístrojů, zejména zda jsou úředně ocejchovány; dbát, aby v obchodních podnicích, v nichž je to nařízeno, byly kontrolní váhy s nezbytnými sadami závaží;
h) plnění předpisů o převozu, skladování a úschově zboží, jakož i