dnes je 8.12.2023

Input:

98/1962 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o pracovních poměrech, výkonu služby a kárné odpovědnosti příslušníků veřejných požárních útvarů, platné do 31.12.1965

č. 98/1962 Zb.
[zrušené č. 65/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 6. října 1962
o pracovních poměrech, výkonu služby a kárné odpovědnosti příslušníků veřejných požárních útvarů
Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a Ústředním výborem odborového Svazu zaměstnanců státních orgánů a místního hospodářství podle § 2 odst. 2 písm. a), § 19 odst. 2 a § 21 odst. 1 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně:
ČÁST PRVNÍ
Pracovní poměry příslušníků veřejných požárních útvarů
§ 1
Podmínky přijetí
(1) Příslušníkem veřejného požárního útvaru se může stát československý občan, který:
a) je spolehlivý a bezúhonný,
b) dosáhl 18. a nepřekročil 35. roku věku,
c) je tělesně a duševně způsobilý k provádění záchranných a hasebních prací a
d) má potřebnou politickou a odbornou způsobilost.
(2) Tělesná a duševní způsobilost se zjišťuje lékařskou prohlídkou.
(3) Výjimku z předepsaného věku může v odůvodněných případech povolit okresní národní výbor.
§ 2
Pracovní poměr na zkoušku
(1) Příslušník veřejného požárního útvaru je nejprve přijat do pracovního poměru na zkoušku a to zpravidla na podkladě přijímací zkoušky; při nástupu práce musí být vhodným způsobem poučen o svých povinnostech, zejména o povinnosti zachovávat mlčenlivost (§ 18 zák. č. 18/1958 Sb.).
(2) Zkušební doba trvá 3 měsíce.
§ 3
Vznik pracovního poměru
(1) Příslušníka veřejného požárního útvaru lze přijmout na volné funkční místo v rámci plánu práce pro veřejný požární útvar.
(2) Pracovní poměr vzniká na základě rozhodnutí okresního národního výboru dnem nastoupení práce.
§ 4
Složení slibu
Po uplynutí zkušební doby složí příslušník veřejného požárního útvaru do rukou velitele útvaru tento slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a jejímu socialistickému zřízení, že budu své povinnosti plnit pilně a svědomitě, že budu poslušen rozkazů a nařízení svých velitelů, že budu přísně zachovávat mlčenlivost v úředních věcech a že při veškerém svém jednání budu mít na zřeteli jen zájmy služby.“
§ 5
Příbuzenství a jiné rodinné vztahy
(1) Osoby, jež jsou příbuzné nebo zešvagřené v přímé řadě vůbec, v řadě pobočné až do třetího stupně, dále manželé a osoby, jež jsou v poměru poručenskému nebo osvojeneckém, nesmějí být zaměstnány tak, aby jedna byla přímo podřízena druhé nebo podléhala její kontrole.
(2) Uchazeči o přijetí k veřejnému požárnímu útvaru jsou povinni oznámit před přijetím příbuzenský nebo rodinný vztah uvedený v odstavci 1. Vznikne-li takový poměr nebo jiný rodinný vztah až po přijetí, je příslušník povinen tuto okolnost ihned oznámit.
(3) Vyžaduje-li toho zájem služby, může okresní národní výbor povolit z odstavce 1 výjimku.
§ 6
Dovolená na zotavenou, pracovní volno a úlevy ve službě
(1) O dovolené na zotavenou platí obecné předpisy s přihlédnutím k organizaci služby.
(2) O rozsahu a podmínkách poskytování pracovního volna a úlev v práci platí tytéž předpisy jako pro zaměstnance, na něž se vztahuje zákon č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních