dnes je 7.12.2023

Input:

98/1968 Zb., Nariadenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriaďovaní odborov národných výborov v hlavnom meste Slovenska Bratislave

98/1968 Zb.
[zrušené č. 136/1971 Zb.]
NARIADENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 24. júna 1968
o zriaďovaní odborov národných výborov v hlavnom meste Slovenska Bratislave
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady nariaďuje podľa § 17 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave:
§ 1
Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy zriaďuje
- odbor organizačný
- odbor oblastného plánu
- odbor plánovací
- odbor finančný
- odbor štátnych financií
- útvar územného plánovania a architektúry
- odbor výstavby
- odbor miestneho priemyslu a služieb
- odbor dopravy
- odbor obchodu a cestovného ruchu
- odbor bytový
- odbor vodného a lesného hospodárstva a poľnohospodárstva
- odbor školstva
- odbor kultúry
- odbor zdravotníctva
- odbor sociálneho zabezpečenia
- odbor pracovných síl
- odbor vnútorných vecí.
§ 2
(1) Obvodné národné výbory Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Nivy, Bratislava-Vinohrady, Bratislava-Nové Mesto a Bratislava-Ružinov zriaďujú
- odbor organizačný a vnútorných vecí
- odbor finančno-plánovací
- odbor výstavby
- odbor školstva a kultúry
- odbor sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva a pracovných síl
- odbor komunálneho hospodárstva, služieb a poľnohospodárstva
- odbor bytový.
(2) Obvodné národné výbory uvedené v odseku 1 môžu podľa miestnych podmienok a so súhlasom Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy niektoré nimi zriaďované odbory zlúčiť, prípadne odbor organizačný a vnútorných vecí rozdeliť na dva odbory.
§ 3
(1) Obvodné národné výbory Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rača zriaďujú
- odbor organizačný a vnútorných vecí
- odbor finančno-plánovací
- odbor výstavby
- odbor hospodársko-správny.
(2) Obvodný národný výbor Bratislava-Karlova Ves-Devín zriaďuje
- odbor hospodársko-správny
- odbor výstavby.
(3) Obvodný národný výbor Bratislava-Trnávka zriaďuje
- odbor organizačný a vnútorných vecí
- odbor hospodársko-správny.
(4) Obvodné národné výbory Bratislava Vajnory, Bratislava-Lamač a Bratislava-Dúbravka môžu podľa miestnych podmienok a so súhlasom Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy zriadiť
- odbor hospodársko-správny.
§ 4
(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
(2) Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy a obvodné národné výbory v Bratislave usporiadajú štruktúru svojich odborov v súlade s týmto nariadením najneskôr do 30. júna 1968.
 
Podpredseda:
Ing. Barbírek v. r.