dnes je 26.2.2024

Input:

99/1946 Sb., Zákon o daňových úlevách na opravy domů prováděné z důvodu poškození válečnými událostmi

č. 99/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 12. dubna 1946
o daňových úlevách na opravy domů prováděné z důvodu poškození válečnými událostmi.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vlastníci budov mají z důvodu oprav prováděných k nápravě škod způsobených leteckým nebo pozemním bojem v době od 30. září 1938 do 10. května 1945 nárok na daňovou úlevu, činí-li náklad na opravy u jednotlivé budovy aspoň 3 000,- Kčs. Tato úleva může býti poskytnuta pouze jednou.
§ 2.
(1) Daňová úleva podle § 1 záleží u daně činžovní v tom, že se odečte od vyměřovacího základu této daně ve dvou berních letech následujících po roce, v němž má obec vydati osvědčení o provedených opravách podle § 5, odst. 2, po 50 % nákladu učiněného na opravy, nejvýše však 50 % vyměřovacího základu činžovní daně.
(2) Daňová úleva podle § 1 záleží u třídní daně v tom, že se ve dvou berních letech uvedených v odstavci 1 sníží daň s přirážkami o 50 %.
§ 3.
(1) Za opravu budov podle § 1 jest považovati opravu na budově nebo uvnitř budovy.
(2) Daňová úleva se poskytuje na opravy, s nimiž bylo začato po 1. červnu 1945 a jež budou ukončeny do 31. prosince 1948.
§ 4.
(1) Vlastník budovy, který se hodlá ucházeti o daňovou úlevu, musí oznámiti obci nejméně do 15 dnů před zahájením oprav, kdy bude s nimi začato a jaký bude jejich rozsah. Rovněž dobu dokončení oprav musí vlastník budovy oznámiti obci ve lhůtě 15 dnů.
(2) Bylo-li s opravami začato v době od 1. června 1945 do vyhlášení tohoto zákona, musí vlastník budovy dodatečně učiniti oznámení uvedená v odstavci 1 do 60ti dnů po vyhlášení tohoto zákona.
§ 5.
(1) Domáhá-li se vlastník budovy daňové úlevy, musí předložiti berní správě kolku prosté osvědčení, obsahující údaje o způsobu oprav, o době, kdy s nimi bylo začato a kdy byly dokončeny, o výši a přiměřenosti jejich nákladu a o tom, že budova byla poškozena způsobem uvedeným v § 1. U budov podléhajících činžovní dani předloží poplatník toto osvědčení zároveň s přiznáním k činžovní dani na berní rok, v němž poprvé bude poskytnuta daňová úleva (§ 2, odst. 1); u budov podléhajících třídní dani předloží poplatník toto osvědčení do konce roku, následujícího po roce, v němž opravy byly dokončeny.
(2) Vlastník budovy musí podati žádost o osvědčení u obce, a to do konce ledna roku následujícího po roce, v němž byly opravy dokončeny, kterou doloží účty oprávněných živnostníků, a v níž a v níž uvede jaké opravy byly provedeny, kdy s nimi bylo začato, kdy byly dokončeny a jaký náklad byl na ně vynaložen. O žádosti rozhodne obec nejpozději do 31. října tohoto roku, v němž byla podána žádost za vydání osvědčení, a to s konečnou platností. Nevydá-li obec v uvedené lhůtě osvědčení, může se vlastník budovy domáhati daňové úlevy u berní správy kolku prostou žádostí podanou zároveň s přiznáním k činžovní dani na berní rok, v němž po prvé bude poskytnuta daňová úleva (§ 2, odst. 1); pokud jde o třídní daň, podá tuto žádost u berní správy do konce roku, následujícího po roce, v němž opravy byly dokončeny. K žádosti jest připojiti úřední doklad o tom, kdy u obce byla podána žádost za