dnes je 16.4.2024

Input:

99/1948 Sb., Zákon o národním pojištění

č. 99/1948 Zb.
[nahradené č. 54/1956 Zb.]
ZÁKON
ze dne 15. dubna 1948
o národním pojištění.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Přehled zákona o národním pojištění.

I. PRVNÍ ČÁST. §§ 1 - 24.
Všeobecná ustanovení.
1. První oddíl. §§ 2 - 11.

Osobní rozsah pojištění.
2. Druhý oddíl. §§ 12 - 24.

Povinné pojištění.
II. DRUHÁ ČÁST. §§ 25 - 115.
Dávky pojištění
1. První oddíl. §§ 26 - 59.

Dávky nemocenského pojištění.
2. Druhý oddíl. §§ 69 - 93.

Dávky důchodového pojištění.
3. Třetí oddíl. §§ 94 - 101.

Všeobecná péče o pojištěnce a rodinné příslušníky.
4. Čtvrtý oddíl. §§ 102 - 115.

Všeobecná ustanovení o dávkách z pojištění.
III. TŘETÍ ČÁST. §§ 116 - 137.
Úhrada.
IV. ČTVRTÁ ČÁST. §§ 138 - 151.
Zvláštní druhy pojištění.
1. První oddíl. §§ 138 - 141.

Důchodové pojištění horníků.
2. Druhý oddíl. § 142.

Důchodové pojištění redaktorů.
3. Třetí oddíl. §§ 143 - 146.

Důchodové připojištění.
4. Čtvrtý oddíl. §§ 147 - 150.

Pojištění na podkladě dobrovolnosti.
5. Pátý oddíl. § 151.

Zajištění dávek nepojištěným osobám.
V. PÁTÁ ČÁST. §§ 152 - 211.
Organisace a hospodaření národního pojištění.
1. První oddíl. §§ 152 - 192.

Ústřední národní pojišťovna.
2. Druhý oddíl. §§ 193 - 199.

Organisace zdravotnické služby.
3. Třetí oddíl. §§ 200 - 207.

Hospodaření Ústřední národní pojišťovny.
4. Čtvrtý oddíl. §§ 208 - 211.

Berní úlevy a zvláštní oprávnění Ústřední národní pojišťovny.
VI. ŠESTÁ ČÁST. §§ 212 - 216.
Dozor nad prováděním národního pojištění.
VII. SEDMÁ ČÁST. §§ 217 - 245.
Řízení a ustanovení trestní.
1. První oddíl. §§ 217 - 222.

Řízení u pojišťovny.
2. Druhý oddíl. §§ 223 - 227.

Řízení o dávkách.
3. Třetí oddíl. §§ 228 - 240.

Opravné řízení organisace pojišťovacích soudů.
4. Čtvrtý oddíl. §§ 241 - 245.

Trestní ustanovení.
VIII. OSMÁ ČÁST. §§ 246 - 280.
Přechodná a závěrečná ustanovení.
1. První oddíl. §§ 246 - 260.

Společná ustanovení přechodná.
2. Druhý oddíl. §§ 261 - 266.

Přechodná ustanovení nemocenského pojištění.
3. Třetí oddíl. §§ 267 - 276.

Přechodná ustanovení důchodového pojištění.
4. Čtvrtý oddíl. §§ 277 - 280.

Závěrečná ustanovení.
PRVNÍ ČÁST.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
Obsah zákona.
Tento zákon upravuje národní pojištění:
a) pro případ nemoci a mateřství (nemocenské pojištění),
b) pro případ stáří, invalidity, ztráty živitele smrtí a pro případ úrazu (důchodové pojištění).
První Oddíl.
Osobní rozsah pojištění.
§ 2.
(1) Podle tohoto zákona jsou povinně pojištěni:
a) zaměstnanci (§ 3) s výjimkou vojenských gážistů v činné službě,
b) osoby samostatně výdělečně činné (§ 4),
c) spolupracující členové rodiny osob samostatně výdělečně činných (§ 5),
d) důchodci (§ 8),
e) nezaměstnaní (§ 9).
(2) Pouze pro případ nemoci a mateřství [§ 1, písm. a)] jsou z osob uvedených v odstavci 1 pojištěni:
a) veřejní zaměstnanci uvedení v § 7,
b) důchodci (§ 8),
c) nezaměstnaní (§ 9).
§ 3.
Zaměstnanci.
(1) Zaměstnanci ve smyslu tohoto zákona jsou osoby, které v Československé republice pracují na podkladě soukromoprávního nebo veřejnoprávního pracovního (služebního) poměru nebo na podkladě poměru učňovského (volontérského, praktikantského).
(2) Pro účely tohoto zákona se však pokládají za zaměstnance také