dnes je 17.4.2024

Input:

99/1950 Sb., Zákon o hospodářských smlouvách a státní arbitráži, platné do 19.7.1955

č. 99/1950 Zb.
[zrušené č. 33/1955 Zb.]
ZÁKON
ze dne 13. července 1950
o hospodářských smlouvách a státní arbitráži.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Hospodářské smlouvy.
Pojem hospodářských smluv.
§ 1.
O dodávce a odběru zboží, kterého je třeba k plnění jednotného hospodářského plánu, se uzavírají hospodářské smlouvy (dále jen „smlouvy“), jimiž se blíže určují úkoly stanovené v prováděcích plánech a uvádí v soulad plnění jednotlivých prováděcích plánů. Uzavírají je mezi sebou státní, národní a komunální podniky, po případě jiné orgány spravující národní majetek, akciové společnosti zřízené k provozování zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsané společenstvo s ručením omezeným, Velkodistribuční podnik, zapsané společenstvo s ručením omezeným, dále orgány veřejné správy nebo orgány pověřené úkoly veřejné správy, jakož i lidová družstva.
§ 2.
Ustanovení tohoto zákona platí přiměřeně i o službách a pracích.
§ 3.
Druhy smluv.
Smlouvy jsou rámcové, dílčí a přímé.
Rámcové smlouvy.
§ 4.
Rámcové smlouvy rozvrhují na jednotlivé dodavatele a odběratele dodávky a odběr zboží a určují, kdo s kým a za jakých podmínek uzavře smlouvu dílčí. Uzavírají se zpravidla na roční plánovací období. Příslušné ministerstvo určí v dohodě se státním úřadem plánovacím vyhláškou v příslušném úředním listě, kdo tyto smlouvy uzavírá.
§ 5.
Odchyluje-li se obsah rámcové smlouvy od plánu, je k její platnosti třeba souhlasu státního úřadu plánovacího nebo orgánu jím pověřeného.
§ 6.
Dílčí smlouvy.
(1) Dílčí smlouvy provádějí smlouvy rámcové a upravují podrobněji dodávky a odběr zboží připadajícího na jednotlivé dodavatele a odběratele. Uzavírají se na taková období, aby jimi byly dodávky a odběr zboží rovnoměrně rozvrženy v souladu s plánovanými úkoly.
(2) Dílčí smlouvy uzavírají podniky (závody), po případě orgány veřejné správy, a to zpravidla tak, jak byly určeny v rámcové smlouvě jako strany smluv dílčích.
(3) Pokud by se dílčí smlouva odchylovala od smlouvy rámcové, je k její platnosti třeba souhlasu stran, které uzavřely smlouvu rámcovou.
§ 7. Přímé smlouvy.
Není-li možno nebo účelno uzavřít smlouvy rámcové a dílčí, mohou být se souhlasem příslušných orgánů uzavřeny mezi bezprostředními dodavateli a odběrateli smlouvy přímé. Ustanovení § 5 platí tu obdobně.
§ 8.
Předběžné uzavírání smluv.
(1) Je-li toho třeba, lze uzavřít smlouvy ještě před schválením prováděcích plánů (smlouvy předběžné).
(2) Předběžné smlouvy navazují na stav plánovacích prací v době uzavírání těchto smluv.
(3) K uzavření předběžných dílčích smluv je třeba souhlasu orgánů oprávněných k uzavření smlouvy rámcové.
§ 9.
Výjimky.
Státní úřad plánovací může v dohodě se zúčastněnými ministerstvy povolit výjimky z povinnosti uzavírat smlouvy nebo obmezit tuto povinnost na smlouvy přímé.
§ 10.
Zmocnění ústředních úřadů.
(1) Státní úřad plánovací vydá v součinnosti s příslušnými ministerstvy vyhláškou v příslušném úředním listě bližší předpisy o uzavírání, náležitostech, obsahu a plnění smluv, jakož i o jejich změnách a