dnes je 20.7.2024

Input:

99/1952 Sb., Vládní nařízení o organisaci veterinární služby a o některých veterinárních opatřeních (veterinární řád), platné do 30.9.1961

č. 99/1952 Zb.
[zrušené č. 66/1961 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. prosince 1952
o organisaci veterinární služby a o některých veterinárních opatřeních
(veterinární řád).
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů, a podle zákona č. 187/1950 Sb., o zdokonalení živočišné výroby:
ČÁST I.
Úkoly státní veterinární služby a její sjednocení.
§ 1.
Úkolem státní veterinární služby je organisovat a provádět ochranu zdraví zvířat, jejich léčení a činit veterinární opatření, která zajistí výrobu surovin živočišného původu s hlediska veterinárně zdravotního nezávadných a tím i ochranu lidí před nemocemi, které jsou přenosné se zvířat na lidi.
§ 2.
Na ministerstvo zemědělství přechází dosavadní působnost ministerstva zdravotnictví v oboru prohlídky jatečných zvířat a masa.
§ 3.
Výkupní a přejímací místa pro jatečná zvířata, dále zařízení pro porážení zvířat, podniky a zařízení pro zpracování masa a mléka, sběrny a úschovny surovin živočišného původu a podniky je zpracovávající, jakož i veškerý provoz v nich podléhají veterinárnímu zdravotnímu dozoru.
ČÁST II.
Organisace veterinární služby.
§ 4.
Veterinární službu organisuje, veterinární opatření na ochranu zdraví zvířat a ke zdolávání jejich nemocí plánuje, řídí, provádí a jejich dodržování kontroluje ministerstvo zemědělství; činí tak prostřednictvím veterinárních oddělení zemědělských referátů krajských a okresních národních výborů.
§ 5.
(1) Pro kontrolu veterinární služby se zřizuje v ministerstvu zemědělství hlavní veterinární inspekce a při veterinárních odděleních krajských národních výborů se ustanovuje krajský zdravotní veterinární inspektor.
(2) Pracovní program hlavní veterinární inspekce a krajských zdravotních veterinárních inspektorů stanoví ministerstvo zemědělství.
§ 6.
Ministerstvo zemědělství plní zejména tyto úkoly:
a) vypracovává celostátní plán veškeré veterinární služby a vydává směrnice a pokyny k jejímu provádění;
b) řídí činnost veterinárních zařízení ministerstva zemědělství a národních výborů;
c) řídí organisaci veterinárních opatření ukládaných podnikům, zařízením, organisacím a úřadům a kontroluje jejich dodržování;
d) vykonává vrchní veterinární zdravotní dozor podle § 3;
e) vede evidenci kádrů veterinární služby, usměrňuje jejich školení a dozírá na ně, a řídí jejich rozmisťování;
f) zřizuje a řídí vědecké veterinární ústavy, usměrňuje jejich činnost a dozírá na ně;
g) plánuje a organisuje výrobu veterinárních ser, vakcin a jiných očkovacích a diagnostických látek a plánuje vybavení veterinární služby potřebnými léky a zařízeními;
h) organisuje ochranu na státních hranicích před zavlečením nákaz a parasitárních nemocí zvířat ze zahraničí a řídí, po případě provádí veterinární ochranná opatření;
ch) organisuje a vede veterinární statistiku, podává zprávy o nemocech zvířat a vyměňuje tyto zprávy s cizími státy podle mezinárodních smluv;
i) spolupracuje při řešení otázek pojištění zvířat;
j) účastňuje se vypracování směrných plánů pro výstavbu stájových