dnes je 21.4.2024

Input:

99/1963 Zb., Zákon Občiansky súdny poriadok, v znení účinnom k 1.10.2013

99/1963 Zb.
[zrušené č. 160/2015 Z.z.]
Občiansky súdny poriadok
zo 4. decembra 1963
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
36/1967 Zb.
1. 7. 1967
mení § 127
158/1969 Zb.
1. 1. 1970
mení, 21 novelizačných bodov
49/1973 Zb.
1. 7. 1973
mení, 28 novelizačných bodov
20/1975 Zb.
1. 7. 1975
mení § 82, § 88 a § 274
133/1982 Zb.
1. 4. 1983
mení, 17 novelizačných bodov
180/1990 Zb.
1. 7. 1990
ruší § 244 ods. 2
328/1991 Zb.
1. 10. 1991
ruší § 352 až § 354
519/1991 Zb.
1. 1. 1992
mení, 175 novelizačných bodov
263/1992 Zb.
1. 1. 1993
mení, 28 novelizačných bodov
5/1993 Z. z.
1. 1. 1993
mení, 42 novelizačných bodov
46/1994 Z. z.
1. 4. 1994
mení, 49 novelizačných bodov
190/1995 Z. z.
14. 9. 1995
mení § 337
232/1995 Z. z.
1. 12. 1995
mení, 59 novelizačných bodov
233/1995 Z. z.
1. 12. 1995
mení § 17, § 202, § 251 a § 254
22/1996 Z. z.
1. 2. 1996
mení prílohu A
58/1996 Z. z.
1. 3. 1996
mení § 200 a § 337
281/1996 Z. z.
4. 10. 1996
ruší časti § 35 a§ 241
211/1997 Z. z.
30. 7. 1997
mení § 266
359/1997 Z. z.
20. 12. 1997
ruší § 200i ods. 3
124/1998 Z. z.
1. 6. 1998
mení § 279
144/1998 Z. z.
1. 6. 1998
mení § 175
187/1998 Z. z.
18. 6. 1998
mení § 200f a § 200g
169/1998 Z. z.
1. 7. 1998
mení, 9 novelizačných bodov
225/1998 Z. z.
23. 7. 1998
dopĺňa nový § 200ha
233/1998 Z. z.
28. 7. 1998
mení § 200f a dopĺňa nový § 200ga
318/1998 Z. z.
15. 10. 1998
ruší § 200ga ods. 2
331/1998 Z. z.
5. 11. 1998
mení § 200f a § 200ga
235/1998 Z. z.
1. 1. 1999
mení § 279 a § 317
46/1999 Z. z.
19. 3. 1999
dopĺňa nový § 200gb
66/1999 Z. z.
3. 4. 1999
ruší § 200g ods. 2
166/1999 Z. z.
14. 7. 1999
ruší § 250f
185/1999 Z. z.
24. 7. 1999
mení § 200ha
223/1999 Z. z.
4. 9. 1999
mení § 200g
303/2001 Z. z.
27. 7. 2001
dopĺňa nový § 200gc
501/2001 Z. z.
1. 1. 2002
mení, 74 novelizačných bodov
215/2002 Z. z.
1. 5. 2002
mení § 42
232/2002 Z. z.
3. 5. 2002
mení § 216 a § 243c a dopĺňa nový § 372g
424/2002 Z. z.
1. 9. 2002
mení,
451/2002 Z. z.
1. 9. 2002
mení §278
424/2002 Z. z.
1. 1. 2003
mení, 50 novelizačných bodov
480/2002 Z. z.
1. 1. 2003
mení §246
620/2002 Z. z.
9. 11. 2002
ruší § 200i ods. 4
75/2003 Z. z.
28. 2. 2003
ruší § 248 ods. 2 písm. e)
353/2003 Z. z.
1. 9. 2003
mení, 112 novelizačných bodov
530/2003 Z. z.
1. 2. 2004
mení, 8 novelizačných bodov
589/2003 Z. z.
1. 3. 2004
mení § 239, § 254, § 261 a § 266
204/2004 Z. z.
22. 2. 2004
mení § 158 a dopĺňa nové § 35a, § 78a a §82a
371/2004 Z. z.
1. 7. 2005
mení § 9
382/2004 Z. z.
1. 9. 2004
mení § 139
420/2004 Z. z.
1. 9. 2004
mení § 99
428/2004 Z. z.
1. 10. 2004
mení, 135 novelizačných bodov
613/2004 Z. z.
1. 1. 2005
mení § 278 a § 299
757/2004 Z. z.
1. 4. 2005
mení § 246
36/2005 Z. z.
1. 4. 2005
mení, 23 novelizačných bodov
290/2005 Z. z.
1. 7. 2005
mení § 247
341/2005 Z. z.
1. 9. 2005
mení, 120 novelizačných bodov
341/2005 Z. z.
1. 1. 2006
ruší § 9 ods. 3
24/2007 Z. z.
1. 8. 2007
dopĺňa § 374b a nové § 200aa a § 200ba
84/2007 Z. z.
1. 3. 2007
mení, 13 novelizačných bodov
273/2007 Z. z.
1. 7. 2007
mení, 38 novelizačných bodov
335/2007 Z. z.
1. 10. 2007
mení, § 250zg
643/2007 Z. z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa § 246c a § 250a
384/2008 Z. z.
15. 10. 2008
mení a dopĺňa 80 novelizačných bodov
477/2008 Z. z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
484/2008 Z. z.
28. 11. 2008
dopĺňa 3 novelizačné body
491/2008 Z. z.
15. 12. 2008
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
487/2009 Z. z.
1. 12. 2009
mení §200e
495/2009 Z. z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
575/2009 Z. z.
1. 3. 2010
dopĺňa 5 novelizačných bodov
151/2010 Z. z.
1. 7. 2010
dopĺňa § 278
183/2011 Z. z.
1. 8. 2011
dopĺňa § 250ya
348/2011 Z.z .
1. 1. 2012
mení a dopĺňa § 88, § 374e a prílohu
332/2011 Z. z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
388/2011 Z. z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 66 novelizačných bodov
335/2012 Z. z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
64/2013 Z. z.
28. 3. 2013
dopĺňa § 42a
64/2013 Z. z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
75/2013 Z. z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa § 250sa a poznámku pod čiarou
180/2013 Z. z.
1. 10. 2013
mení § 44a a § 250zg
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Prvá hlava
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Občiansky súdny poriadok upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právam iných osôb.
§ 2
V občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, uskutočňujú výkon rozhodnutí, ktoré neboli splnené dobrovoľne, a dbajú pri tom na to, aby nedochádzalo k porušovaniu práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb a aby sa práva nezneužívali na úkor týchto osôb.
§ 3
Občianske súdne konanie je jednou zo záruk zákonnosti a slúži na jej upevňovanie a rozvíjanie. Každý má právo domáhať sa na súde ochrany práva, ktoré bolo ohrozené alebo porušené.
§ 4
Zrušený
§ 5
(1) Súdy poskytujú pri plnení svojich úloh účastníkom v občianskom súdnom konaní poučenia o ich procesných právach a povinnostiach.
(2) Súdy povinnosť podľa odseku 1 nemajú, ak je účastník v občianskom súdnom konaní zastúpený advokátom.
§ 6
V konaní postupuje súd v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania tak, aby ochrana práv bola rýchla a účinná.
Druhá hlava
SÚDY
Právomoc
§ 7
(1) V občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány.
(2) V občianskom súdnom konaní súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci a rozhodujú o súlade všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy vo veciach územnej samosprávy so zákonom a pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a so všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány.
(3) Iné veci prejednávajú a rozhodujú súdy v občianskom súdnom konaní, len ak to ustanovuje zákon.
§ 8
Ak sa má pred konaním na súde konať u iného orgánu môžu súdy konať len vtedy, ak nebola vec v takomto konaní s konečnou platnosťou vyriešená.
§ 8a
Spory o právomoc
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhoduje spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy.
Príslušnosť
§ 9
(1) Na konanie v prvom stupni sú zásadne príslušné okresné súdy.
(2) Krajské súdy rozhodujú ako súdy prvého stupňa
a) v sporoch o vzájomné vyporiadanie dávky poskytnutej neprávom alebo vo vyššej výmere, než patrila, medzi zamestnávateľom a príjemcom tejto dávky podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení,
b) v sporoch medzi príslušným orgánom nemocenského poistenia a zamestnávateľom o náhradu škody vzniknutej nesprávnym postupom pri vykonávaní nemocenského poistenia,
c) v sporoch týkajúcich sa cudzieho štátu alebo osôb požívajúcich diplomatické imunity a výsady 1) , ak tieto spory patria do právomoci súdov Slovenskej republiky.
(3) zrušený zákonom č. 341/2005 Z. z. od 1.1.2006.
§ 10
(1) Krajské súdy rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných súdov.
(2) O odvolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa rozhoduje Najvyšší súd