dnes je 21.4.2024

Input:

111/1960 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradách poslanců Národního shromáždění, platné do 30.9.1964

č. 111/1960 Zb.
[zrušené č. 183/1964 Zb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 13. července 1960
o náhradách poslanců Národního shromáždění
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 60 odst. 2 ústavy, na tomto zákonném opatření:
§ 1
(1) Poslancům Národního shromáždění náleží na úhradu výdajů souvisících s výkonem poslaneckého mandátu, náhrada 1500 Kčs měsíčně. Je-li poslanec Národního shromáždění současně poslancem Slovenské národní rady, obdrží pouze jedinou náhradu.
(2) Předsedům výborům Národního shromáždění přísluší vedle náhrady podle odst. 1 další náhrada 1000 Kčs měsíčně.
(3) Předsedovi Národního shromáždění náleží funkční plat 8 000 Kčs, místopředsedům Národního shromáždění 5 000 Kčs měsíčně.
§ 2
(1) Za účast na schůzích Národního shromáždění nebo orgánů Národního shromáždění, jichž je poslanec členem, a za účast při jiných příležitostech z pověření předsednictva Národního shromáždění, jakož i za dobu potřebnou k cestám na stanovené místo a zpět, náleží poslanci náhrada 100 Kčs denně.
(2) Poslanci, kteří jsou zaměstnanci, obdrží za dny uvedené v odst. 1 od svého zaměstnavatele náhradu ve výši průměrného výdělku vypočteného za poslední tři měsíce. Poslancům, kteří nejsou v pracovním poměru (např. členům jednotných zemědělských družstev) poskytne přiměřenou náhradu ušlého výdělku stát.
(3) Poslanci mohou bezplatně užívat hromadných dopravních prostředků. Pro cesty na schůze Národního shromáždění nebo jeho orgánů nebo pro cesty, k nimž byli pověřeni předsednictvem Národního shromáždění, mohou včetně cest zpátečních používat též letadel.
§ 3
Náhrady podle § 1 odst. 1 a 2 a § 2 odst. 1 jsou náhradami podle § 3 odst. 5 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy.
§ 4
Zákona č. 62/1954 Sb., o náhradách poslanců Národního shromáždění, se zrušuje.
§ 5
Toto zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění nabývá účinnosti ode dne 1. července 1960.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.