dnes je 21.4.2024

Input:

192/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobků zvukových záznamů a rozhlasových organizací

č. 192/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 18. září 1964
o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací
Dne 26. října 1961 byla v Římě sjednána Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací.
Národní shromáždění vyslovilo s Úmluvou souhlas dne 26. února 1964 a president republiky podepsal listinu o přístupu Československé socialistické republiky k této Úmluvě dne 16. března 1964.
Listina o přístupu Československé socialistické republiky s výhradami k článku 16, odstavce 1 písmeno a) bod iii) a iv) byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů - depozitáře Úmluvy - dne 13. května 1964. Úmluva na základě svého článku 25, odstavce 2 vstoupila dne 14. srpna 1964 pro Československou socialistickou republiku v platnost.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA
o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových snímků a rozhlasových organizací
Smluvní státy, vedeny přáním chránit práva výkonných umělců, výrobců zvukových snímků a rozhlasových organizací dohodly se na tomto:
Článek 1
Ochrana přiznaná podle této Úmluvy ponechává nedotčenu a žádným způsobem neovlivní ochranu autorského práva k literárním a uměleckým dílům. Žádné ustanovení této Úmluvy nesmí proto být vykládáno na újmu této ochrany.
Článek 2
1. Pro účely této Úmluvy se národním režimem rozumějí práva přiznaná vnitřním zákonodárstvím smluvního státu, kde se žádá o ochranu,
a) výkonným umělcům, kteří jsou jeho občany, k výkonům uskutečněným, vysílaným nebo poprvé zaznamenaným na jeho území;
b) výrobcům zvukových snímků, kteří jsou jeho občany, ke zvukovým snímkům poprvé trvale zaznamenaným nebo poprvé vydaným na jeho území;
c) rozhlasovým organizacím, které mají své sídlo na jeho území, k rozhlasovým pořadům vysílaným vysílacími stanicemi umístěnými na jeho území.
2. Národní režim se poskytne s přihlédnutím k ochraně zvlášť zajištěné a k omezením výslovně stanoveným v této Úmluvě.
Článek 3
Pro účely této Úmluvy se rozumějí
a) „výkonnými umělci“ herci, zpěváci, hudebníci, tanečníci a jiné osoby, které hrají, zpívají, předvádějí, přednášejí, provádějí nebo jiným způsobem uvádějí literární nebo umělecká díla;
b) „zvukovým snímkem“ každý výlučně sluchem vnímatelný záznam zvuků uměleckého výkonu nebo jiných zvuků;
c) „výrobcem zvukových snímků“ osoba fyzická nebo právnická, která poprvé zaznamená zvuky výkonu nebo jiné zvuky;
d) „vydáním“ uvedení rozmnoženin zvukového snímku na veřejnost v přiměřeném množství;
e) „rozmnožením“ zhotovení jedné nebo více rozmnožením záznamu;
f) „rozhlasovým vysíláním“ bezdrátové šíření zvuků nebo obrazů a zvuků pro veřejnost;
g) „přenosem“ současné vysílání pořadu jedné rozhlasové organizace rozhlasovou organizací jinou.
Článek 4
Každý smluvní stát přizná práva podle národního režimu výkonným umělcům, je-li splněna některá z těchto podmínek:
a) výkon se uskuteční v některém jiném smluvním státě;
b) výkon je součástí zvukového snímku, který je chráněn