dnes je 3.12.2023

Input:

48/1970 Zb., Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o ustanovení orgánu štátnej správy príslušného na preskúmavanie rozhodnutí komisií ľudovej kontroly národných výborov o uložení poriadkových pokút a pokarhaní s pokutou

48/1970 Zb.
[zrušené č. 150/1970 Zb.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
z 8. apríla 1970
o ustanovení orgánu štátnej správy príslušného na preskúmavanie rozhodnutí komisií ľudovej kontroly národných výborov o uložení poriadkových pokút a pokarhaní s pokutou
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 70/1969 Zb. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej socialistickej republiky:
§ 1
Orgánom štátnej správy príslušným na preskúmavanie rozhodnutí*) Komisie ľudovej kontroly Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, Komisie ľudovej kontroly Mestského národného výboru v Košiciach a komisií ľudovej kontroly okresných národných výborov o uložení poriadkovej pokuty a pokarhania s pokutou vydaných podľa § 22 a § 24 zákona č. 70/1967 Zb. o komisiách ľudovej kontroly je Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky.
§ 2
Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky je príslušné aj na preskúmanie rozhodnutí komisií ľudovej kontroly národných výborov vydaných do dňa účinnosti tohto nariadenia.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Prof. Dr. Colotka v. r.