Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok411/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zámok406/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok405/2019 Z.z.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok404/2019 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • Zámok403/2019 Z.z.; Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o preukaze asistenta sčítania
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok22/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • Zámok21/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok20/2019 F.s.; Dodatok 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • Zámok19/2019 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • Zámok18/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2019 MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: POI/Výz/15-2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Mesto Detva
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00319805
J.G.Tajovského 7, 96212 Detva

Slovensko
Kontaktná osoba: Mesto Detva
Telefón: +421 903218403
Email: jozefbalko@mail.telekom.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5308
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: POI/VO/07-2018
Hlavný kód CPV
66510000-8
Druh zákazky
Stručný opis
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Detva a pre ďalšie organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 220 961,01
bez DPH
Informácie o častiach
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
OPIS
Názov
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Časť č.: 1.
Dodatočné kódy CPV
66515200-5

66516400-4

66512100-3

Miesto dodania
Kód NUTS
SK032:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sídla organizácií pristupujúcich k verejnému obstarávaniu.
Opis obstarávania
Predmet I. časti predmetu zákazky tvorí obstarávanie služieb poistenia pre organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu na nasledovné poistné riziká: 1. Živelné a vodovodné poistenie nehnuteľného majetku 2. Živelné a vodovodné poistenie hnuteľného majetku 3. Živelné a vodovodné poistenie peňazí a cenín 4. Poistenie pre prípad krádeže a lúpeže 5. Poistenie skla 6. Poistenie proti vandalizmu NM a HM 7. Poistenie elektroniky a strojov 8. Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb 9. Poistenie za škodu štatutárnych zástupcov organizácií 10. Poistenie úrazu žiakov
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Predpokladaná hodnota
142 930,53:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie
Odhadovaná hodnota I. časti predmetu zákazky uvedená v bode II.2.6) tohto oznámenia bola stanovená v rozpätí od 121.127,57 Eur do 142.930,53 Eur, ktorá predstavuje celkovú maximálnu predpokladanú hodnotu všetkých poistných zmlúv uzatvorených počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, tj. počas 48 mesiacov trvania zmluvného vzťahu.

Názov
Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Časť č.: 2.
Dodatočné kódy CPV
66514110-0

66516100-1

66512100-3

Miesto dodania
Kód NUTS
SK032:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sídla organizácií pristupujúcich k verejnému obstarávaniu.
Opis obstarávania
Predmet II. časti predmetu zákazky tvorí obstarávanie služieb poistenia pre organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu na nasledovné poistné riziká: 1. Poistenie proti poškodeniu, zničeniu a krádeže osobných motorových vozidiel 2. Poistenie proti poškodeniu, zničeniu a krádeže nákladných motorových vozidiel 3. Poistenie proti poškodeniu, zničeniu a krádeže pracovných strojov a prívesných zariadení 4. Poistenie úrazu osôb prepravovaných v osobnom motorovom vozidle 5. Poistenie úrazu osôb prepravovaných v nákladnom motorovom vozidle 6. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Predpokladaná hodnota
78 030,48:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie
Odhadovaná hodnota II. časti predmetu zákazky uvedená v bode II.2.6) tohto oznámenia bola stanovená v rozpätí od 66.127,52 Eur do 78.030,48 Eur, ktorá predstavuje celkovú max. predpokl. hodnotu všetkých poistných zmlúv uzatvorených počas platnosti a účinnosti RD pre poistenie motorových vozidiel a pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, tj. počas 48 mesiacov.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejný obstarávateľ v zmysle § 114, ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon ) na preukázanie splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32, ods. 1, písm. e) Zákona. 2. Uchádzač môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti podľa § 152 ods.1 Zákona, v zmysle ktorého podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 Zákona údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname hospodárskych subjektov. 3. Uchádzač v zmysle § 39 Zákona môže doklady na preukázanie podmienok účasti predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED). V prípade, že uchádzača tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, uchádzač vyplní a predloží JED za každého člena skupiny dodávateľov. Uchádzač doručí doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené JED verejnému obstarávateľovi v lehote stanovenej podľa § 39, ods. 6 Zákona.
Ekonomické a finančné postavenie
Technická a odborná spôsobilosť
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Poskytovanie poistných služieb tvoriacich predmet tejto zákazky úspešným uchádzačom je podmienené udelením povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti v zmysle Zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. Zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Informácie o rámcovej dohode
V prípade rámcovej dohody ? odôvodnenie trvania presahujúce 4 roky:
Informácie o elektronickej aukcii
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2018-11-30T13:00:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 2018-12-03T10:00:00
Miesto: Mestský úrad Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Účasť na otváraní ponúk sa umožní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač na otváraní ponúk môže byť zastúpený oprávnenou osobou-splnomocneným zástupcom. Uchádzač (FO), štatutárny orgán alebo člen štat. orgánu uchádzača (PO) sa preukáže preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Celková odhadovaná hodnota zákazky (I+II. časť) uvedená v bode II.1.5) tohto oznámenia bola stanovená v rozpätí od 187.255,09 do 220.961,01 Eur, ktorá predstavuje celkovú maximálnu predpokladanú hodnotu všetkých poistných zmlúv uzatvorených počas platnosti a účinnosti Rámcových dohôd, tj. počas 48 mesiacov trvania zmluvného vzťahu. 2. Cena za služby poistenia nepodlieha dani z pridanej hodnoty. 3. Výsledkom zadávania podlimitnej zákazky v rámci I. časti predmetu zákazky bude Rámcová dohoda č. RD 10/2018 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu a v rámci II. časti predmetu zákazky Rámcová dohoda č. RD 11/2018 pre poistenie motorových vozidiel a pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uzatvorené na dobu určitú na obdobie 48 mesiacov od ich podpisu oboma zmluvnými stranami. 4. Komunikačným portálom v zmysle § 20 ods. 2 ZVO je pre potreby tejto zákazky portál www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, b) klikne na názov zákazky, c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu; d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo v zadávanej zákazke. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. 5. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené VO, jeho predmetom nie je obstarávanie inovácií a nejedná sa ani o obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-14T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore