Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

  • Zámok219/2020 Z.z.; Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vrátane Dodatku 1
  • Zámok218/2020 Z.z.; Zákon, ktorým sa v súvislosti s ochorením COVID-19 dopĺňa zákon 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zámok217/2020 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020
  • Zámok216/2020 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej
  • Zámok215/2020 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
ďalšie ...

Judikatúra

Finančný spravodajca

 
Vestník verejného obstarávania
2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
<jún  august>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 2/2019cap
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Mesto Topoľčany
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00311162
Nám. M.R. Štefánika 1, 95501 Topoľčany

Slovensko
Kontaktná osoba: Mesto Topoľčany
Telefón: +421 905856977
Email: pkubovic@capitalix.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 2/2019cap
Hlavný kód CPV
45233120-6
Druh zákazky
Stručný opis
Rozsah predmetu zákazky je riešený vo výkazoch výmer Oprava krytov MK Topoľčany, ktorú vypracoval Ing. Karol Slivkanič. Predmetom diela sú stavebné práce na uliciach: Veľké Bedzany - Orechová ulica Veľké Bedzany - Chmeľová ulica Kalinčiakova ulica Lipová ulica Lipová ulica chodník Ulica Povstania, časť Lipová pred MŠ Ulica Družby Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 266 287,60
bez DPH
OPIS
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 písm. e), f) g) a h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoVO"). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 písm. e) f) až ods. 5, alebo § 152 ZoVO. Verejný obstarávateľ uvádza, že záujemca alebo uchádzač, nemusí predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO, ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu. Tento doklad verejný obstarávateľ získa z informačného systému verejnej správy /§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v rozsahu podľa zákona. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle §37 ods.3. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED") podľa § 39 ZoVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované dokumentom JED, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač nahradiť i čestným vyhlásením v zmysle §114 ods.1 ZoVO. V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov alebo naskenované kópie úradne overených fotokópií originálnych dokladov. Ak nejde o vyhľadanie dokladov verejným obstarávateľom z informačného systému verejnej správy doklady musia byť z ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vložené do systému EVO. V prípade, že sú doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.V prípade pochybností o pravosti "naskenovaných" dokladov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo požadovať predloženie dokladov vo forme zaručenej konverzie. Verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup k nasledovným dokladom /podľa § 32 ods. 3 ZoVO/: doklad podľa § 32 ods.2 písm. e) ZoVO.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Uchádzač môže v zmysle § 39 ZoVO dočasne nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný európsky dokument. Splnenie podmienok účasti /technickej a odbornej spôsobilosti/ môže uchádzač nahradiť i čestným vyhlásením v zmysle §114 ods.1 ZoVO. 2. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZoVO - údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad1) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť min. 3 stavby obdobného charakteru, pričom minimálne 1 z nich musí zahŕňať realizáciu stavby, kde sú realizované práce a dodávky obdobného charakteru ako v danom postupe zadávania zákazky s min. nákladmi 250 000,- eur bez DPH s potvrdením odberateľa v zmysle § 34 ods.1 písm. b). Za stavby obdobného charakteru verejný obstarávateľ považuje výstavby, rekonštrukcie, opravy komunikácií (výstavbu a alebo rekonštrukcia cesty, chodníkov, pozemných komunikácií). V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich v zozname svojich referencií s poznámkou UVO. Ak z referencie UVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú úroveň spôsobilosti. Ad2) Uchádzač preukáže disponibilitu s nasledovnými zariadeniami: 1 x finišér, 1 x valec o hmotnosti min. 10 t. Uchádzač ku každému zariadeniu predloží doklad z ktorého vyplýva, že uchádzač má zariadenie k dispozícii na plnenie zákazky. Uchádzač je oprávnený preukázať podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Ostatné možnosti preukázania podmienok účasti sú uvedené v § 39, § 114 a § 152 ZoVo.
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Požiadavky na súčinnosť pred uzatvorením zmluvy sú uvedené na strane 6 súťažných podkladov v časti "V lehote na poskytnutie súčinnosti úspešný uchádzač predloží:".
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
Informácie o elektronickej aukcii
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2019-08-07T12:00:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 2019-12-31T00:00:00
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 2019-08-08T08:00:00
Miesto: Mestský úrad v Topoľčanoch - Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Fyzická osoba zastupujúca uchádzača sa preukáže identifikačným dokladom a listinným oprávnením konať za uchádzača. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Údaj uvedený v bode II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody je iba odhadovaný, pričom záväzný je len konečný termín 30. 10. 2019. Ostatné závisí od termínu zrealizovania verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie v zmysle § 57 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") a aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému EVO. Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, vložených do elektronického systému EVO. Zábezpeka sa v tomto postupe verejného obstarávania vyžaduje - bližšie uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia môžu vykonať ohliadku miesta realizácie, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s ohliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. Nevykonanie obhliadky nebude brané ako dôvod nepochopenia predmetu zákazky. Obhliadku miesta realizácie si záujemca v prípade záujmu uskutoční v ľubovoľnom čase, nakoľko sa jedná o verejný priestor. Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania. Ide o zelené verejné obstarávanie, nakoľko verejný obstarávateľ požaduje legálne uloženie odpadu.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2019-07-17T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore