Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

  • Zámok184/2020 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
  • Zámok183/2020 Z.z.; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
  • Zámok182/2020 Z.z.; Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie
  • Zámok181/2020 Z.z.; Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov
  • Zámok180/2020 Z.z.; Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
ďalšie ...

Judikatúra

Finančný spravodajca

  • Zámok4/2020 F.s.; Pokyn Ministerstva financií SR ku spôsobu a kritériám detailného posudzovania rozvojového aspektu zvýhodnených vývozných úverov
  • Zámok3/2020 F.s.; Opatrenie MF SR z 26. februára 2020 MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30.11.2005 MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov
  • Zámok2/2020 F.s.; Opatrenie MF SR z 26. februára 2020 MF/007067/2020-32, ktorým sa mení Výnos MF SR z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
<jún  august>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: Vychodna01/2019
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Obec Východná
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00315893
Východná 616 Array, 03232 Východná

Slovensko
Kontaktná osoba: Obec Východná
Telefón: +421 905633221 Fax: +421 905633221
Email: starosta@vychodna.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.vychodna.eu
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://ultimaratio.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/56
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Adresa (URL): https://ultimaratio.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/56
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: Vychodna01/2019
Hlavný kód CPV
45211350-7
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou kultúrno-komunikačného a výchovného centra.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 314 955,34
bez DPH
OPIS
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO. 2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, získa uchádzač alebo záujemca doklady podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona v listinnej podobe, a to v súlade s ustanovením § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a predkladá ich v súlade s bodom 13.3 Súťažných podkladov. Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 ZVO, uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) ZVO. 3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO. 4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj: a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo b) v súlade s §114 ods. 1 ZVO čestným vyhlásením, alebo b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie. 5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov. 6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením nasledovných dokladov: 1.1) podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 1.2) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. 2.) V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. 3.) Podmienku účasti môže uchádzač preukázať aj v súlade s §39 ZVO Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. 4.) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 Zákona pre podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Predložený zoznam stavebných prác bude obsahovať: - obchodné meno alebo názov odberateľa, kontakt na odberateľa, kde je možné informácie overiť, - sídlo objednávateľa, - názov predmetu plnenia zmluvy, stručný opis, - zmluvnú cenu a zmluvnú lehotu dodania. Uchádzač preukáže realizáciu zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky minimálne v hodnote 600 000,- ? bez DPH súhrnne za predchádzajúcich päť rokov ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania. Za rovnaký alebo podobný charakter ako predmet zákazky sa budú považovať stavebné práce na stavbách verejných budov. 1.2 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 ZVO pre podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Zo záujemcom predložených dokladov musí/ia byť minimálne zrejmé: - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie stavebných prác vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky, čo záujemca u riadiacich zamestnancov preukáže predložením profesijných životopisov alebo ekvivalentným dokladom - údaje o vzdelaní a odbornej praxi u osôb zodpovedných za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky, čo záujemca u týchto osôb preukáže predložením profesijných životopisov, príslušnými platnými certifikátmi a/alebo platnými potvrdeniami o absolvovaní príslušných školení osôb zodpovedných za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky alebo ekvivalentnými dokladmi. Z každého zo záujemcom predloženého profesijného životopisu príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky (životopis) alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti: - meno a priezvisko príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky, - najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky, - opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky a dosiahnutú/získanú odbornú kvalifikáciu príslušného riadiaceho zamestnanca, - prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať odbornú prax u osôb zodpovedných za stavebné práce vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky nasledovne: a) minimálne 6-ročnú odbornú prax v oblasti riadenia stavby vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky (túto podmienku účasti záujemca preukáže životopisom príslušnej osoby alebo ekvivalentným dokladom)
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
Informácie o elektronickej aukcii
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2019-07-19T09:00:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 2020-07-18T00:00:00
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 2019-07-19T10:00:00
Miesto: Ultima Invest s.r.o. Ul.1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči z uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2019-06-28T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore