Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

  • Zámok219/2020 Z.z.; Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vrátane Dodatku 1
  • Zámok218/2020 Z.z.; Zákon, ktorým sa v súvislosti s ochorením COVID-19 dopĺňa zákon 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zámok217/2020 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020
  • Zámok216/2020 Z.z.; Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej
  • Zámok215/2020 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
ďalšie ...

Judikatúra

Finančný spravodajca

 
Vestník verejného obstarávania
2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
<jún  august>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 486/2019
Toto oznámenie upravuje: Smernica 2014/25/EÚ
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Železnice Slovenskej republiky
Telefón: +421 220295887
Email: zsr@p-m.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zsr.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby železničnej dopravy
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Referenčné číslo: 486/2019
Hlavný kód CPV
71320000-7
Druh zákazky
Stručný opis:
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty - PD" je poskytovanie služieb inžinierskeho projektovania v rozsahu: (I) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS); (II) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac, alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok (IČ pre DSPRS); (III) Zabezpečenie majetkovo - právneho vysporiadania vlastníkov nehnuteľností formou trvalého záberu alebo zriadením vecného bremena; predpokladaný počet vlastníkov 10; (IV) Autorský dohľad, priebežne počas realizácie stavby, odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, až do dňa nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby a v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutie nebude vyžadovať tak do prevzatia stavby. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Informácie o častiach
OPIS
Dodatočné kódy CPV
71311230-2

71247000-1

Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
S ohľadom na obmedzený počet znakov je hlavné miesto dodania alebo plnenia uvedené v oddieli II.2.14 nižšie.
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky snázvom "ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty - PD" je poskytovanie služieb inžinierskeho projektovania vrozsahu: (I) Vypracovanie adodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vpodrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS); (II) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac, alebo oznámenia stavebného úradu kohláseniu stavebných úprav vznení bez námietok (IČ pre DSPRS); (III) Zabezpečenie majetkovo - právneho vysporiadania vlastníkov nehnuteľností formou trvalého záberu alebo zriadením vecného bremena; predpokladaný počet vlastníkov 10; (IV) Autorský dohľad, priebežne počas realizácie stavby, odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, až do dňa nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby a vprípade, ak sa kolaudačné rozhodnutie nebude vyžadovať tak do prevzatia stavby. Železničná stanica Rusovce sa nachádza na trati Rusovce štátna hranica - Rusovce - km 116,645. Stanica sa nachádza v miernom násype. Posledná rekonštrukcia väčšieho rozsahu bola vykonaná vrokoch 1985 a1988. Účelom stavby je zvýšenie kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy rekonštrukciou nástupíšť, zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu železničného zvršku a spodku a dosiahnutie normovaného stavu. Vyšším stupňom obsluhy dopravnej cesty sa zefektívni činnosť na úseku riadenia dopravy a zároveň sa zvýši aj bezpečnosť železničnej dopravy na dotknutom úseku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Áno
Náklady/Cena: Cena
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia uvedené v odd. II.2.3) je: miestom predloženia všetkých hmotných výstupov je Generálne riaditeľstvo Železníc Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Miestom plnenia v ostatných častiach predmetu zákazky je: TÚ 2842 Rusovce št. hr. - Rusovce - km 116,645, DÚ 03 Rusovce (km 111,320 - 112,441), okres: Bratislava V, kraj: Bratislavský, katastrálne územie: Rusovce.

ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Druh postupu
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Informácie o elektronickej aukcii
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 119-292590
Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme pravidelného informatívneho oznámenia
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Zákazka/časť je pridelená: Nie
INFORMÁCIE O NEPRIDELENÍ ZÁKAZKY
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
V súlade s ust. § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obstarávateľ: Železnice Slovenskej republiky, so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 rozhodol o zrušení verejnej súťaže, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Obstarávateľ opätovne nepristúpi k vyhláseniu verejnej súťaže na rovnaký predmet zákazky. Oznámenie o zrušení verejného obstarávania s odôvodnením bolo zaslané všetkým známym záujemcom/ uchádzačom a rovnako bolo uverejnené v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/421406). Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
POSTUPY PRESKÚMAVANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2019-07-16T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore