Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok207/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
 • Zámok206/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi
 • Zámok205/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 570/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej ...
 • Zámok204/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch
 • Zámok203/2019 Z.z.; Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok101/2018 Zb. rozh. tr.; Ustanovenie § 55 ods. 2 Trestného zákona neviaže zákaz uloženia trestu povinnej práce na nedostatok zdravotnej spôsobilosti páchateľa na výkon takého trestu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti, alebo invalidity ...
 • Zámok77/2017 Zb. ÚS.; Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno od obecného zastupiteľstva spravodlivo požadovať, aby zo zápisníc z obecného zastupiteľstva zisťovalo výšku platu verejného funkcionára v relevantnom období, keď takouto ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok10/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
 • Zámok9/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí
 • Zámok11/2019 F.s.; Pokyn MF/013218/2019-243 MFSR k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami MFSR oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania
 • Zámok8/2019 F.s.; Etický kódex pre výkon vnútorného auditu
 • Zámok7/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/012170/2019-1411 k výkonu vnútorného auditu, účinné od 01. 05. 2019
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 44483/2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Mesto Hlohovec
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00312509
M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec

Slovensko
Kontaktná osoba: Mesto Hlohovec
Telefón: +421 333813384
Email: ingrid.lickova@hlohovec.sk
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 44483/2018/1470/LIC
Hlavný kód CPV
45212354-2
Druh zmluvy
OPIS
Názov
Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia - 1. etapa - fasády a spevnené plochy
Časť č.:
Dodatočné kódy CPV
45443000-4

44221100-6

45421132-8

44113810-6

45410000-4

45310000-3

45236000-0

45233120-6

45233222-1

45112000-5

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Zámok v Hlohovci nachádzajúci sa v areáli parku Zámockej záhrady v Hlohovci, parcela číslo 5053 v k.ú. Hlohovec
Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte zámku v Hlohovci, ktoré pozostávajú z nasledovných častí: -rekonštrukcia vonkajších fasád severovýchodná a juhovýchodná časť; -rekonštrukcia fasád nádvoria vrátane dodávky a montáže okien; -rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria a vonkajšej vstupnej časti Zámku; -rekonštrukcia hlavného schodiska, uzavretie schodiskového priestoru; -elektroinštalácia - dozbrojenie rozvádzača RSO. Podrobnejší popis stavebných prác je uvedený v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii, ktorú vypracovala spoločnosť 3MP ateliér, s.r.o., Pribinova 4, 920 01 Hlohovec pod názvom: Zámok v Hlohovci rekonštrukcia, SO 105 Rekonštrukcia fasád, SO 106 Rekonštrukcia nádvoria, SO 107 Rekonštrukcia vonkajších spevnených plôch. Projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov a poskytuje sa v elektronickej forme. Definovanie prác je zahrnuté do jednotlivých položiek v neocenených výkazoch výmer, ktoré sú takisto súčasťou súťažných podkladov.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 365
Informácie o fondoch Európskej únie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka č.: 413465
Časť č.:
Názov: Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia - 1. etapa - fasády a spevnené plochy
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-05-25T00:00:00
Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 550 951,32
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.7.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve, predmetom ktorého boli pokládky zemných rozvodov elektroinštalácie pre osvetlenie na nádvorí zámku, úpravy tehlových stupňov schodov do pivnice, doplnenia okien na dvoch vonkajších fasádach a pokládka podlahy z dubových klátikov v podbrání zámku,ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii uvedenej v čl.III.ods.3.3 Zmluvy a sú nevyhnutné na plnenie Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na naviac prácach v zmysle položkového rozpočtu, ktorý je súčasťou Dodatku č.1 ako príloha č.1 a zároveň tvorí prílohu č.3 Zmluvy. Z dôvodu inštalácie elektro-rozvodov na nádvorí zámku a dodržania technologického postupu pri realizácií sanačných omietok, ktoré ovplyvňujú termín odovzdania, sa zmluvné strany dohodli na posunutí termínu dokončenia realizácie diela v časti: -rekonštrukcia fasád nádvoria (vrátane dodávky a montáže okien)-do 119 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom -rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria a vonkajšej vstupnej časti Zámku a rekonštrukcia hlavného schodiska, uzavretie schodiskového priestoru-do 25.9.2018 Celková hodnota zákazky po úprave (po uzatvorení Dodatku č. 1): 590 792,74 EUR bez DPH
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-02T00:00:00
ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE
OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
Hlavný kód CPV
45212354-2
Dodatočné kódy CPV
45443000-4

44221100-6

45421132-8

44113810-6

45410000-4

45310000-3

45236000-0

45233120-6

45233222-1

45112000-5

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Zámok v Hlohovci nachádzajúci sa v areáli parku Zámockej záhrady v Hlohovci, parcela číslo 5053 v k.ú. Hlohovec
Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte zámku v Hlohovci, ktoré pozostávajú z nasledovných častí: -rekonštrukcia vonkajších fasád severovýchodná a juhovýchodná časť; -rekonštrukcia fasád nádvoria vrátane dodávky a montáže okien; -rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria a vonkajšej vstupnej časti Zámku; -rekonštrukcia hlavného schodiska, uzavretie schodiskového priestoru; -elektroinštalácia - dozbrojenie rozvádzača RSO. Podrobnejší popis stavebných prác je uvedený v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii, ktorú vypracovala spoločnosť 3MP ateliér, s.r.o., Pribinova 4, 920 01 Hlohovec pod názvom: Zámok v Hlohovci rekonštrukcia, SO 105 Rekonštrukcia fasád, SO 106 Rekonštrukcia nádvoria, SO 107 Rekonštrukcia vonkajších spevnených plôch. Definovanie prác je zahrnuté do jednotlivých položiek v neocenených výkazoch výmer, ktoré sú takisto súčasťou súťažných podkladov.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 365
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 617 976,84
bez DPH
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
Opis úprav
-doplnenie muriva na ochrannom múriku, -ochrana miestností na 2. NP sklo-textilnou mriežkou, -stavebné uzatvorenie priestoru pre virtuálnu prehliadku na 2. NP, -dodávka a montáž nerezového zábradlia do pivnice, -zasklenie vonkajších okien jednosklom na nerekonštruovaných fasádach zámku, -dodávka a montáž drevených dverí južného krídla nádvoria a do vežičky, -dočasné zatvorenie troch vstupov do výťahovej šachty. Zmluvné strany sa dohodli na naviac prácach v zmysle položkového rozpočtu, ktorý je súčasťou Dodatku č. 2 ako príloha č. 1 a ktorá zároveň tvorí prílohu č. 4 Zmluvy. Termín dokončenia - stavebné naviac práce uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy - do 31.10.2018.
Zvýšenie ceny
Hodnota bez DPH: 590 792,74
bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 617 976,84
bez DPH


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore