Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok378/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok377/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
 • Zámok376/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok375/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zámok374/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok13/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. augusta 2019 MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/006095/2019-1411 k overovaniu verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR
 • Zámok10/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
 • Zámok9/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí
 • Zámok11/2019 F.s.; Pokyn MF/013218/2019-243 MFSR k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami MFSR oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 44483/2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Mesto Hlohovec
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00312509
M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec

Slovensko
Kontaktná osoba: Mesto Hlohovec
Telefón: +421 333813384
Email: ingrid.lickova@hlohovec.sk
ODDIEL II: PREDMET
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 44483/2018/1470/LIC
Hlavný kód CPV
45212354-2
Druh zmluvy
OPIS
Názov
Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia - 1. etapa - fasády a spevnené plochy
Časť č.:
Dodatočné kódy CPV
45443000-4

44221100-6

45421132-8

44113810-6

45410000-4

45310000-3

45236000-0

45233120-6

45233222-1

45112000-5

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Zámok v Hlohovci nachádzajúci sa v areáli parku Zámockej záhrady v Hlohovci, parcela číslo 5053 v k.ú. Hlohovec
Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte zámku v Hlohovci, ktoré pozostávajú z nasledovných častí: -rekonštrukcia vonkajších fasád severovýchodná a juhovýchodná časť; -rekonštrukcia fasád nádvoria vrátane dodávky a montáže okien; -rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria a vonkajšej vstupnej časti Zámku; -rekonštrukcia hlavného schodiska, uzavretie schodiskového priestoru; -elektroinštalácia - dozbrojenie rozvádzača RSO. Podrobnejší popis stavebných prác je uvedený v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii, ktorú vypracovala spoločnosť 3MP ateliér, s.r.o., Pribinova 4, 920 01 Hlohovec pod názvom: Zámok v Hlohovci rekonštrukcia, SO 105 Rekonštrukcia fasád, SO 106 Rekonštrukcia nádvoria, SO 107 Rekonštrukcia vonkajších spevnených plôch. Projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov a poskytuje sa v elektronickej forme. Definovanie prác je zahrnuté do jednotlivých položiek v neocenených výkazoch výmer, ktoré sú takisto súčasťou súťažných podkladov.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 365
Informácie o fondoch Európskej únie
ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka č.: 413465
Časť č.:
Názov: Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia - 1. etapa - fasády a spevnené plochy
PRIDELENIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
2018-05-25T00:00:00
Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 550 951,32
bez DPH
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.7.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve, predmetom ktorého boli pokládky zemných rozvodov elektroinštalácie pre osvetlenie na nádvorí zámku, úpravy tehlových stupňov schodov do pivnice, doplnenia okien na dvoch vonkajších fasádach a pokládka podlahy z dubových klátikov v podbrání zámku,ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii uvedenej v čl.III.ods.3.3 Zmluvy a sú nevyhnutné na plnenie Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na naviac prácach v zmysle položkového rozpočtu, ktorý je súčasťou Dodatku č.1 ako príloha č.1 a zároveň tvorí prílohu č.3 Zmluvy. Z dôvodu inštalácie elektro-rozvodov na nádvorí zámku a dodržania technologického postupu pri realizácií sanačných omietok, ktoré ovplyvňujú termín odovzdania, sa zmluvné strany dohodli na posunutí termínu dokončenia realizácie diela v časti: -rekonštrukcia fasád nádvoria (vrátane dodávky a montáže okien)-do 119 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom -rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria a vonkajšej vstupnej časti Zámku a rekonštrukcia hlavného schodiska, uzavretie schodiskového priestoru-do 25.9.2018 Celková hodnota zákazky po úprave (po uzatvorení Dodatku č. 1): 590 792,74 EUR bez DPH
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 82005 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Úrad pre verejné obstarávanie
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-02T00:00:00
ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE
OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH
Hlavný kód CPV
45212354-2
Dodatočné kódy CPV
45443000-4

44221100-6

45421132-8

44113810-6

45410000-4

45310000-3

45236000-0

45233120-6

45233222-1

45112000-5

Miesto vykonania
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Zámok v Hlohovci nachádzajúci sa v areáli parku Zámockej záhrady v Hlohovci, parcela číslo 5053 v k.ú. Hlohovec
Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte zámku v Hlohovci, ktoré pozostávajú z nasledovných častí: -rekonštrukcia vonkajších fasád severovýchodná a juhovýchodná časť; -rekonštrukcia fasád nádvoria vrátane dodávky a montáže okien; -rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria a vonkajšej vstupnej časti Zámku; -rekonštrukcia hlavného schodiska, uzavretie schodiskového priestoru; -elektroinštalácia - dozbrojenie rozvádzača RSO. Podrobnejší popis stavebných prác je uvedený v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii, ktorú vypracovala spoločnosť 3MP ateliér, s.r.o., Pribinova 4, 920 01 Hlohovec pod názvom: Zámok v Hlohovci rekonštrukcia, SO 105 Rekonštrukcia fasád, SO 106 Rekonštrukcia nádvoria, SO 107 Rekonštrukcia vonkajších spevnených plôch. Definovanie prác je zahrnuté do jednotlivých položiek v neocenených výkazoch výmer, ktoré sú takisto súčasťou súťažných podkladov.
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 365
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 617 976,84
bez DPH
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Ďalší dodávatelia
INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH
Opis úprav
-doplnenie muriva na ochrannom múriku, -ochrana miestností na 2. NP sklo-textilnou mriežkou, -stavebné uzatvorenie priestoru pre virtuálnu prehliadku na 2. NP, -dodávka a montáž nerezového zábradlia do pivnice, -zasklenie vonkajších okien jednosklom na nerekonštruovaných fasádach zámku, -dodávka a montáž drevených dverí južného krídla nádvoria a do vežičky, -dočasné zatvorenie troch vstupov do výťahovej šachty. Zmluvné strany sa dohodli na naviac prácach v zmysle položkového rozpočtu, ktorý je súčasťou Dodatku č. 2 ako príloha č. 1 a ktorá zároveň tvorí prílohu č. 4 Zmluvy. Termín dokončenia - stavebné naviac práce uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy - do 31.10.2018.
Zvýšenie ceny
Hodnota bez DPH: 590 792,74
bez DPH
Celková hodnota zákazky po úprave: 617 976,84
bez DPH


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore