Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok378/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok377/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
 • Zámok376/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok375/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zámok374/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok13/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. augusta 2019 MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/006095/2019-1411 k overovaniu verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR
 • Zámok10/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
 • Zámok9/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí
 • Zámok11/2019 F.s.; Pokyn MF/013218/2019-243 MFSR k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami MFSR oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: NBS1-000-028-116
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30844789
Imricha Karvaša 1 Array, 81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Telefón: +421 257871246
Email: milan.kucera@nbs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.nbs.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://josephine.proebiz.com
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://josephine.proebiz.com
Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): http://josephine.proebiz.com
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: NBS1-000-028-116
Hlavný kód CPV
34351100-3
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom zákazky je: - dodanie letných a zimných pneumatík na osobné, nákladné a špeciálne motorové vozidlá verejného obstarávateľa na miesto určenia v predpokladanom množstve, ktoré je uvedené v tabuľke č. 1, na obdobie troch rokov (vrátane naloženia a vyloženia tovaru v rámci dopravných prostriedkov zabezpečených dodávateľom), - dodanie zliatinových diskov na osobné motorové vozidlá verejného obstarávateľa na miesto určenia v predpokladanom množstve, ktoré je uvedené v tabuľke č. 2, na obdobie troch rokov (vrátane naloženia a vyloženia tovaru v rámci dopravných prostriedkov zabezpečených dodávateľom), - poskytnutie predpokladaného množstva služieb pneuservisu, ktoré je uvedené v tabuľke č. 3, na obdobie troch rokov (kompletné prezutie štyroch kolies motorového vozidla, kompletné prehodenie štyroch kolies motorového vozidla, oprava defektu hríbikom, oprava defektu vulkanizačným pásikom, výmena ventilu disku, mimosezónne uskladnenie pneumatík motorového vozidla na diskoch a likvidácia (zneškodnenie) opotrebovaných pneumatík minimálne v rozsahu dodaných rozmerov a druhov alebo len niektoré z týchto činností vykonávaných na služobných motorových vozidlách prevádzkovaných Národnou bankou Slovenska).
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 33 000,00
bez DPH
Informácie o častiach
OPIS
Dodatočné kódy CPV
34324000-4

50116500-6

63121100-4

90511000-2

Miesto dodania
Kód NUTS
SK0:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislava, Kremnica, Banská Bystrica, Košice, Vysoké Tatry.
Opis obstarávania
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Predpokladaná hodnota
33 000,00:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií: 1.1 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. [ak ide o: - fyzickú osobu za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov, - právnickú osobu za osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi uchádzača a členmi štatutárnych orgánov uchádzača, napríklad pri spoločnosti s ručením obmedzeným za všetkých konateľov, ktorí sú zapísaní vo výpise z Obchodného registra ako štatutárny orgán, a pri akciovej spoločnosti za celé predstavenstvo. Pri právnickej osobe je povinnosť predložiť výpis z registra trestov aj za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra SR.]. 1.2 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 1.3 potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 1.4 potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 1.5 dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorým potvrdzuje, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 1.6 čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 2. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. 3. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje túto podmienku účasti, dôkazné bremeno je na stane NBS. 4. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať Uchádzač nepreukazuje túto podmienku účasti, dôkazné bremeno je na stane NBS.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nevyžadujú sa.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Odôvodnenie podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie uvedených dokladov predovšetkým z dôvodu, aby uchádzač preukázal schopnosti plniť predmet zákazky a mal praktické skúsenosti s úspešnou realizáciou zákaziek ako je predmet zákazky. Cieľom je zistiť taktiež, či uchádzač je schopný zrealizovať požadovaný predmet zákazky v rozsahu požadovanom verejným obstarávateľom. 2. Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1 ZVO ak ide o tovar, ktorý sa má dodať vzorkami, opismi alebo fotografiami. Odôvodnenie podmienky účasti: Predloženie opisu, resp. prospektového materiálu je požadované z dôvodu bližšieho určenia, náhľadu, vizualizácie a posúdenia splnenia parametrov jednotlivých položiek predmetu zákazky. Bližšie informácie k technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača sú uvedené v čast A. 2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1: 1.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky za predchádzajúce tri roky počítaných od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v súhrnnej hodnote minimálne 20 000,- eur bez DPH, pričom hodnota aspoň jednej zákazky musí byť minimálne 5 000,- eur bez DPH. Pod pojmom obdobný charakter sa pre účely týchto súťažných podkladov rozumie dodávka pneumatík a/alebo dodávka zliatinových diskov. 1.2 V prípade, ak odberateľom dodávok tovaru bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač určí, ktorá dodávka tovaru zo zoznamu dodávok tovaru je referenciou v zmysle § 12 zákona o verejnom obstarávaní. 1.3 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi, aby ku každej zákazke zo zoznamu dodávok tovaru, ktorá nebola zrealizovaná pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, uviedol na samostatnom liste podľa vzoru Doplňujúce údaje k zoznamu dodávok tovaru nachádzajúceho sa v prílohe k časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov, aj nasledujúce údaje: Identifikáciu dodávateľa: obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, IČO; Identifikáciu odberateľa: obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania odberateľa, IČO; Predmet zákazky; Celkovú cenu predmetu zákazky; Dobu plnenia predmetu zákazky (začiatok a koniec plnenia predmetu zákazky vo formáte mesiac/rok); Kontaktné údaje odberateľa: osoby, u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť predmetné údaje minimálne v rozsahu: meno a funkcia kontaktnej osoby, telefónne číslo a e-mail. 1.4 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi vyplniť uvedený vzor Doplňujúce údaje k zoznamu dodávok tovaru nachádzajúci sa v prílohe k časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV súťažných podkladov aj pre tie dodávky tovaru v zozname dodávok tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru, v ktorých odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. K bodu 2: Uchádzač predloží podrobný technický opis ponúkaného tovaru (pneumatiky a zliatinové disky), resp. prospektový materiál ponúkaného tovaru. V opise ponúkaného tovaru uchádzač uvedie obchodné označenie tovaru, technické parametre, prípadne ďalšie informácie o ponúkanom tovare. Opis ponúkaného tovaru musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch alebo ekvivalentné.
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Informácie o rámcovej dohode
V prípade rámcovej dohody ? odôvodnenie trvania presahujúce 4 roky:
Informácie o elektronickej aukcii
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2018-11-26T12:00:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 2019-02-28T00:00:00
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 2018-11-27T13:00:00
Miesto: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. Zraz uchádzačov na vrátnici o 12.50 h.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Bližšie informácie o oprávnených osobách zúčastniť sa na otváraní ponúk sú uvedené v časti A.1 POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami alebo uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi. JOSEPHINE je softvér na elektronizáciu obstarávania zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com. Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a osobitým bezpečnostným kódom (eID). 2. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie v záložkách Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ - Vestník verejného obstarávania Profily VO/O Vyhľadávanie v profiloch VO/O Vyhľadávanie profilov na webovej adrese: v profile verejného obstarávateľa http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643 formou odkazu na systém JOSEPHINE. 3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku. 4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať priamym rokovacím konaním podľa § 116 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, a to v prípade ak nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia. 5. Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 6. V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými podkladmi, príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ostatných relevantných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-02T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore