Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok378/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok377/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
 • Zámok376/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok375/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zámok374/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok13/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. augusta 2019 MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/006095/2019-1411 k overovaniu verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR
 • Zámok10/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
 • Zámok9/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí
 • Zámok11/2019 F.s.; Pokyn MF/013218/2019-243 MFSR k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami MFSR oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: VYZZUBEREC112018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Obec Zuberec
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00315036
Hlavná 289, 02732 Zuberec

Slovensko
Kontaktná osoba: Obec Zuberec
Telefón: +421 238104790 Fax: +421 244371359
Email: mariasulekova@agenturavo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zuberec.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4931
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4931
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: VYZZUBEREC112018
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom zákazky je prístavba bezbariérového vstupu do Obecného úradu, zníženie energetickej náročnosti budovy - dodatočné zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu okenných výplní a dvier, ako aj elektroinštaláciu, ústredné vykurovanie, rekuperáciu a fotovolticky zdroj v budove obecného domu a kultúrneho domu, ktorá sa nachádza v intraviláne obce Zuberec.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 445 483,26
bez DPH
Informácie o častiach
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45443000-4

45421100-5

44622000-6

Miesto dodania
Kód NUTS
SK031:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obecny úrad v Zuberci.
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je prístavba bezbariérového vstupu do Obecného úradu, zníženie energetickej náročnosti budovy - dodatočné zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu okenných výplní a dvier, ako aj elektroinštaláciu, ústredné vykurovanie, rekuperáciu a fotovolticky zdroj v budove obecného domu a kultúrneho domu, ktorá sa nachádza v intraviláne obce Zuberec.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Predpokladaná hodnota
445 483,26:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
240:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
OPKZP-P04-SC431-2017-19:
Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo vyške 10 000 eur. Podmienky zloženia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v súťažnych podkladoch.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, resp. formou jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Úplné znenie podmienok účasti je zverejnené v súťažnych podkladoch, ktoré sú voľne prístupné v profile verejného obstarávateľa.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničenj banky. 1.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplyvať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti tykajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods.1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. 1.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, ktorého zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedal za plnenie zmluvy spoločne. 1.4 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktory verejný považuje za vhodný. 1.5. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky. Požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť schopného zhotoviteľa stavby , ktory si plní všetky svoje finančné záväzky včas a riadne a dodržiava platobnú disciplínu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vzhľadom na obmedzenie počtu znakov formulára výzvy na predkladanie ponúk v Informačnom systéme Zber údajov v tejto sekcii na max. 400 znakov, minimálna požadovaná úroveň je zverejnené voľne dostupné v súťažnych podkladoch v profile verejného obstarávateľa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4931
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: podľa §34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvny vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZVO v spojitosti s § 35 ZVO systém manažérstva kvality podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určenych na plnenie zmluvy. podľa § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktory má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojitosti s § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva , ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy. Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: podľa §34 ods. 1 písm. b) verejný obstarávateľ vyžaduje uvedenú podmienku účasti na preukázanie skúsenosti uchádzačov realizovať zákazku určenú pre stavby rovnakého, alebo podobného, ako je predmet zákazky. podľa § 34 ods.1 písm. d) vo väzbe na § 35 verejný obstarávateľ musí mať záruku kvalitnej stavebnej spoločnosti, ktorá vykoná stavebné práce v požadovanej kvalite, bez prieťahov a v plánovnom termíne. Súčasne musí mať istotu, že pri realizácii stavebných prác budú striktne dodržané všetky bezpečnostné opatrenia v zmysle platnej legislatívy SR a práce na zateplení budovy budú vykonané kvalitne, s kvalitnými vyrobkami na základe vydanej licencie. Verejny obstarávateľ si zabezpečí kvalitu zateplenia budovy, pretože držiteľ licencie na zatepľovací systém tymto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebnych prác, ktorych kvalita, spolu s osvedčenymi komponentami tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia. Držiteľ licencie na zabudovanie vonkajších otvorovych konštrukcií do stavby má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávanych prác. podľa § 34 ods. 1 písm. g) verejný obstarávateľ vyžaduje uvedenú podmienku z dôvodu zabezpečenia odbornej spôsobilosti osoby priamo zodpovednej za realizáciu stavebných prác na daný predmet zákazky. Z uvedených dôvodov je potrebné,aby uchádzač preukázal údaje o vzdelaní a odbornej praxi osôb, ktoré sú určené na plnenie zmluvy. podľa § 34 ods. 1 písm. l) verejný obstarávateľ musí mať informácie o plánovanych subdodávateľoch, pretože subdodávatelia musia spĺňať podmienky a pravidlá v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojitosti s § 36 verejný obstarávateľ sa musí uistiť, že uchádzač bude nakladať s odpadmi v zmysle právnych predpisov v SR, resp. v EÚ a správať sa šetrne k životnému prostrediu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vzhľadom na obmedzenie počtu znakov formulára výzvy na predkladanie ponúk v Informačnom systéme Zber údajov v tejto sekcii na max. 400 znakov, minimálna požadovaná úroveň je zverejnené voľne dostupné v súťažnych podkladoch v profile verejného obstarávateľa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4931
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť vykon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnením stavby počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom (konečným prijímateľom pomoci) a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť. Verejný obstarávateľ požaduje počas realizácie stavebného diela výkonovu zábezpeku vo vyške 5% zmluvnej ceny. Úspešný uchádzač predkladá k zmluve o dielo doklad o poistení stavby. V prípade ak úspešný uchádzač využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú alebo odbornú spôsobilosť, zodpovedajú tretie osoby spolu s úspešnym uchádzačom za plnenie zmluvy spoločne a nerozdielne.
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Informácie o elektronickej aukcii
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2018-11-28T11:00:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 2019-10-30T00:00:00
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 2018-11-28T12:00:00
Miesto: VOLUMA s.r.o. Cesta na Senec 2/A Shopping Palace 821 04 Bratislava Kancelária na I.poschodí č.dv. 2
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom účasť na otváraní častí ponúk. Uchádzač sa preukáže občianskym preukazom, splnomocnený zástupca originál, alebo overeným splnomocnením a občianskym preukazom.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS ÚVO, ktorý je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/ Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému IS ÚVO -EVO je potrebné: - ak uchádzač nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet - v prípade ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte ponuku/realizujete inú komunikáciu podľa ZVO, ešte nie je zaregistrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať link: https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add. 2.Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotnym európskym dokumentom (ďalej aj ,,JED"), pričom uchádzačom z predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotnym európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom. 3. Pravidlá neuvedené v oznámení a v súťažnych podkladoch sa riadia platným zákonom o verejnom obstarávaní.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-02T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore