Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

 • Zámok378/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok377/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
 • Zámok376/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zámok375/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zámok374/2019 Z.z.; Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
ďalšie ...

Judikatúra

 • Zámok32/2019 Zb. rozh.; Na konanie vo veci, v ktorej sa profesionálny vojak domáha preskúmania správnosti oznámenia vojenského útvaru o výške a zložení jeho platu, je príslušný súd v správnom súdnictve.
 • Zámok91/2018 Zb. ÚS; Ak bola daň určená právoplatným rozhodnutím a sťažovateľom aj zaplatená, následne daňové orgány pri rozhodovaní o uložení pokuty nemohli výšku pokuty nijako ovplyvniť. Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu základného práva ...
ďalšie ...

Finančný spravodajca

 • Zámok13/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. augusta 2019 MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
 • Zámok12/2019 F.s.; Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR MF/006095/2019-1411 k overovaniu verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR
 • Zámok10/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
 • Zámok9/2019 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. mája 2019 MF/007421/2019-75, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí
 • Zámok11/2019 F.s.; Pokyn MF/013218/2019-243 MFSR k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi a organizačnými zložkami MFSR oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania
ďalšie ...
 
Vestník verejného obstarávania
november 2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<október  december>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: 35380/2018
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Mesto Trnava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00313114
Hlavná 1, 91771 Trnava

Slovensko
Kontaktná osoba: Mesto Trnava
Telefón: +421 918514521
Email: peter.kubovic@trnava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.trnava.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://eo.eks.sk/
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): www.eks.sk/
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: 35380/2018
Hlavný kód CPV
45220000-5
Druh zákazky
Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou (DSPaR), ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby podľa spracovanej situácie a následne po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia realizácia stavby.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 886,97
bez DPH
Informácie o častiach
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45233161-5

71300000-1

Miesto dodania
Kód NUTS
SK021:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Riešený úsek chodníka začína v križovatke ulíc R. Dilonga T. Milkina. Na parcele 8896 je navrhnuté dobudovanie chýbajúcej časti chodníka popri ulici R. Dilonga
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre žiadosť o stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou podľa spracovanej štúdie. Po vydaní právoplatného stavebného povolenia bude nasledovať realizácia stavby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Náklady/Cena: Cena
Predpokladaná hodnota
7 886,97:bez DPH:
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
49:
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie
K bodu II.2.7: Projektová dokumentácia spolu s geodetickým zameraním bude odovzdaná do max. 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Termín realizácie prác bude max. 4 týždňov od odovzdania staveniska realizátorovi. Vzhľadom na rozpočtové pravidlá objednávateľa môžu byť faktúry doručené po 15.12.2018 uhrádzané až v mesiaci máj 2019.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s ustanovením § 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia verejný obstarávateľ vyžaduje a) doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Predmetné podmienky účasti sa preukazujú: V súlade s ustanovením § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: a) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj ekvivalentné doklady vydávané v krajine sídla uchádzača resp. vydávané v inom členskom štáte EÚ alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o vládnom obstarávaní GPA.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nevyžaduje sa.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: V súlade s ustanovením § 114 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti uchádzač predloží a) zoznam prác s min. 3 stavbami obdobného charakteru za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením: cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, b) v zozname stavebných prác min. jednu potvrdenú referenciu - výstavbu chodníka alebo pozemnej komunikácie s nákladom 7 000 eur bez DPH
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Referencie musia zahŕňať realizáciu prác, kde sú realizované práce a dodávky obdobné ako v danom postupe zadávania zákazky. Za stavby obdobného charakteru verejný obstarávateľ považuje výstavbu alebo rekonštrukciu chodníkov alebo pozemných komunikácií. V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich v zozname svojich referencií s poznámkou UVO. Ak z referencie nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne spôsobilosti verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú úroveň spôsobilosti (najmä hodnotu referencie, opis vykonaných prác. Splnením podmienky účasti uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu.
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Informácie o elektronickej aukcii
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2018-11-30T09:00:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
Trvanie v mesiacoch: 5
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 2018-11-30T10:00:00
Miesto: Trnava, Mestský úrad v Trnave, Trhová ul. č. 3, I. posch. , miestnosť č. 142. V prípade nedostupnosti tejto miestnosti bude iná miestnosť oznámená na informáciách vo vestibule mestského úradu.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Fyzická osoba zastupujúca uchádzača sa preukáže identifikačným dokladom a listinným oprávnením konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému EKS (webová adresa systému je https://www.eks.sk/, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke. Všetky informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v obchodných podmienkach EKS. Záujemcovia môžu vykonať ohliadku miesta realizácie (verejne prístupný priestor), aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s ohliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. Nevykonanie obhliadky nebude brané ako dôvod nepochopenia predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač pri spracovaní osobných údajov zabezpečil písomné súhlasy dotknutých osôb na spracovávanie osobných údajov zo strany VO. Tieto osobné údaje sa spracovávajú na účely VO v súlade so ZVO. Verejný obstarávateľ žiada, aby bolo v ponuke uchádzača písomne uvedené, či tieto osobné údaje je verejný obstarávateľ oprávnený zverejniť alebo uvedie, či ide o dôverné informácie, ktoré nemožno zverejniť. Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2018-11-02T00:00:00


 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore