Počkajte prosím ...
Najnovšie

Zbierka zákonov

  • Zámok447/2021 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. novembra 2021 MF/011080/2021-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky
  • Zámok446/2021 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. novembra 2021 MF/011079/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. októbra 2013 MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení opatrenia z 2. decembra 2015 MF/20166
  • Zámok445/2021 Z.z.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. novembra 2021 MF/011077/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších
  • Zámok444/2021 Z.z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky z oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
  • Zámok443/2021 Z.z.; Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2018 - 2022 z 31. mája 2018 uzatvoreného 1. septembra 2021 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
ďalšie ...

Judikatúra

Finančný spravodajca

  • Zámok11/2021 F.s.; Dodatok 21 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
  • Zámok10/2021 F.s.; Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2021 MF/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 MF/010175/2004-42, kktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
  • Zámok9/2021 F.s.; Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024
  • Zámok8/2021 F.s.; Dodatok 3 k Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej repbuliky
  • Zámok7/2021 F.s.; Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/007922/2021-441 o zrušení Smernice Ministerstva financií SR k záverečnému hodnoteniu dokončených stavieb a definitívnemu priznávaniu kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu, číslo 22778/1999-41 z 13. 12. 1999
ďalšie ...
 
Aktuality
Prehľad zmien právnych predpisov od 23.11.2021 do 29.11.2021
29.11.2021, zdroj: Verlag Dashöfer
Prehľad zmien právnych predpisov nájdete aj Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov
Dokumenty

Vláda SR od 23.11.2021 do 29.11.2021
29.11.2021, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi práve prerokovanými dokumentmi sa nachádza aj Návrh na späťvzatie návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 692) a vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 693) z ďalšieho ústavného prerokúvania v Národnej rade Slovenskej republiky
Dokumenty

Prezidentka vetovala zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnych záťaží
29.11.2021, zdroj: SITA
Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala zákon z 9. novembra o niektorých opatreniach na úseku environmentálnych záťaží. Hlava štátu zdôraznila, že podporuje účel a cieľ schváleného zákona a verejný záujem na odstránení existujúcich environmentálnych záťaží považuje za jednu z najvyšších priorít. Účinné riešenie tohto dlhodobo zanedbávaného, ale mimoriadne závažného problému považuje za nevyhnutné. Avšak v prípade schváleného zákona je presvedčená, že neprimeraný rozsah požadovanej finančnej náhrady od vlastníka sanovanej nehnuteľnosti neobstojí v ústavnom teste proporcionality zásahu do vlastníckeho práva. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu celkovej nejasnosti schválenej právnej úpravy, má prezidentka oprávnené pochybnosti o súlade predmetnej právnej úpravy s Ústavou Slovenskej republiky. V tlačovej správe o tom informoval Lukáš Laczko odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Dokumenty

Platiteľom DPH zostávajú posledné dni na oznámenie bankových účtov určených na podnikanie
29.11.2021, zdroj: SITA
Platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorí boli registrovaní k 15. novembru tohto roka, zostávajú posledné dni na to, aby finančnej správe nahlásili bankové účty, ktoré používajú na podnikanie. Musia tak urobiť do 30. novembra tohto roka. Predvyplnený formulár nájdu vo svojich schránkach na portáli finančnej správy, rovnako je na portáli dostupné aj štruktúrované tlačivo. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.
Dokumenty

Ministerka spravodlivosti predstavila novelu infozákona
29.11.2021, zdroj: SITA
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) predstavilanoveluzákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorého cieľom je zvýšiť transparentnosť verejnej správy. Navrhovaná právna úprava zahŕňa aj transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora a implementáciu požiadaviek vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR.Noveluinfozákona ministerstvo spravodlivosti predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. Šéfka rezortu spravodlivosti o tom informovala na dnešnej tlačovej besede.
Dokumenty

Prehľad zmien právnych predpisov od 16.11.2021 do 22.11.2021
22.11.2021, zdroj: Verlag Dashöfer
Prehľad zmien právnych predpisov nájdete Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
Dokumenty

Vláda SR od 16.11.2021 do 22.11.2021
22.11.2021, zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi práve prerokovanými dokumentmi sa nachádza aj Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2021
Dokumenty

Hlava štátu odobrila viaceré zákony z oblastí financií, vrátane zákonov o bankách a finančnej správe
22.11.2021, zdroj: SITA
Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok podpísala viaceré zákony z oblasti financií. Slovensko na základenovelyzákona o bankách zosúladí podmienky na emisiu krytých dlhopisov s pravidlami Európskej únie.Novelaby zároveň mala zabezpečiť rozvoj trhov s krytými dlhopismi, tiež by sa mali obmedziť potenciálne riziká a slabé miesta v oblasti finančnej stability. Kryté dlhopisy tak budú vyhovovať európskym štandardom a požiadavkám trhu. Hlavným cieľom právnej úpravy je harmonizovať právny rámec krytých dlhopisov, ktoré musia spĺňať určité štrukturálne požiadavky. Účinnosť ustanovení týkajúcich sa krytých dlhopisov bude od 8. júla 2022, pri ustanoveniach vyplývajúcich z aplikačnej praxe od 10. decembra 2021, resp. 1. januára 2022.
Dokumenty

Orgány štátnej správy nebudú môcť od januára 2023 kupovať nápoje v jednorazových obaloch
22.11.2021, zdroj: SITA
Orgány štátnej správy nebudú môcť od januára 2023 kupovať nápoje v jednorazových obaloch. Vyplýva to znovelyzákona o odpadoch a zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorú dnes podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Parlamentnoveluschválil 2. novembra 113 hlasmi zo 128 prítomných.Novelatiež obsahuje opatrenia, ktoré majú viesť k znižovaniu spotreby určitých jednorazových plastových výrobkov, ako je napríklad poskytovanie jednorazových plastových výrobkov len za odplatu alebo povinnosti organizátorov verejného podujatia zabezpečiť poskytovanie vhodných alternatív.
Dokumenty

Investorov čaká zrejme ďalšie zjemnenie povinností spájaných s poskytovaním investičnej pomoci
22.11.2021, zdroj: SITA
Investorov čaká zrejme ďalšie zjemnenie povinností spájaných s poskytovaním investičnej pomoci. Predpokladá tonovelazákona o regionálnej investičnej pomoci, ktorú do parlamentu predložili poslanci Radovan Kazda (SaS) a Peter Kremský (OĽaNO). Reagujú ňou na pretrvávajúcu problémy spôsobené pandémiou, ktoré môžu mať vplyv na porušenie povinností a podmienok poskytnutia investičnej pomoci.
Dokumenty

Semináre - aktuálna ponuka

ONLINE KONFERENCIA

Ako zúčtovať mzdy z pohľadu pribúdajúcich krízových opatrení

Vzhľadom na výnimočnú situáciu, s ktorou sme sa stretli, a veľké problémy spôsobené epidémiou vírusu COVID-19, je dôležité rýchlo reagovať a poskytnúť všetky potrebné informácie. 

Ako sa na konci mesiaca pripraviť na zúčtovanie ďalších miezd v krízovom režime? Načo si dať pozor? Ako zapracovať príspevky na mzdy zamestnancov, príspevky pri poklese tržieb, odklad odvodovA to všetko v prepojení na aktuálne novely Zákonníka práce. TOP lektorky Vám zodpovedia všetky Vaše otázky.

Pripojte sa k nám na tejto jedinečnej online konferencii a buďte informovaní v bezpečí vášho domova alebo kancelárie.

Termín: 29.4.2020 ONLINE

VIAC INFORMÁCIÍ A PRIHLÁŠKA >

WEBINÁR

Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce.

Lektorka:

JUDr. Alena Huťanová - v súčasnosti je konateľkou spoločnosti, ktorá sa venuje personálnemu poradenstvu a pracovnému právu.

Termín:

21.5.2020, ONLINE

VIAC INFORMÁCIÍ A PRIHLÁŠKA >

 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore